Terugblik op de eerste maanden van 2020

Het belangrijkste agendapunt voor de besluitvormende vergadering van 16 januari was de bespreking van het gewijzigde bestemmingsplan voor het recreatiepark  ‘Land van Bartje’ in Ees.

Al vele jaren heeft dit park uitbreidingsplannen.  Over deze plannen is regelmatig overleg geweest met omwonenden. Men is echter niet tot elkaar gekomen. Het park wil renoveren en uitbreiden om een attractieve accommodatie te blijven en de omwonenden beschouwen de plannen als een verdere aantasting van hun woongenot. Woongenot dat al onder druk staat door de vele verkeersbewegingen die zo’n park nu eenmaal met zich mee brengt. Vooral de plannen om het park naast Countrygolf Ees uit te breiden met een fors gebouw en voorzieningen voor paardenliefhebbers stuitten op veel bezwaren. Het landschap wordt behoorlijk aangetast door deze uitbreiding.

Leefbaar Borger-Odoorn steunt de omwonenden bij deze bezwaren. Wij hadden best akkoord willen gaan met een deel van het plan (uitbreiding parkeerruimte) maar de voorzieningen voor paardenliefhebbers waren ons ook een brug te ver. Omdat het plan niet kon worden gesplitst hadden wij geen andere keus dan tegen te stemmen.

De meeste andere raadsleden konden zich wel vinden in de voorgestelde wijzigingen. De omwonenden hebben aangekondigd hun zaak aan de Raad van State voor te leggen. Jammer dat het (weer) zover moet komen!

Tijdens deze vergadering hebben wij nog een vraag gesteld over het onderzoek naar mogelijke effecten van het geluid van de windturbines op de gezondheid van onze inwoners. Er viel door het college op dit punt nog weinig concreets te melden.

Ook hebben wij een vraag gesteld over een door het DvhN gerapporteerde fraude met zorggeld in onze gemeente. Wij hebben aangedrongen op scherpe sturing en controle door de gemeente op dit gebied.

Op de besluitvormende Raad van 6 februari kon het agendapunt ‘vaststelling verordening Dorpsbudgetten gemeente Borger-Odoorn’ op veel belangstelling vanaf de publieke tribune rekenen. De gemeente stelt in 2020 aan totaal 18 organisaties van Dorpsbelangen een totaalbedrag van 100.000 euro beschikbaar voor het financieren van activiteiten of faciliteiten in de dorpen. In de verordening wordt geregeld hoe de organisaties hiermee moeten omgaan en op welke wijze zij hun inwoners bij de besteding van het budget moeten betrekken.

Leefbaar Borger-Odoorn vroeg bijzondere aandacht voor het toekennen van dorpsbudgetten aan organisaties van dorpsbelangen die niet de verenigingsvorm, maar de stichtingsvorm hebben. Stichtingen hebben geen leden en het bestuur van een stichting hoeft in het algemeen geen verantwoording af te leggen en kan, bij slecht functioneren, niet worden weggestuurd zoals bij een vereniging het geval is.

Natuurlijk gaan wij er van uit dat zowel verenigings- als stichtingsbesturen hun uiterste best zullen doen om inwoners bij de besteding van dorpsbudgetten te betrekken. Wij blijven echter de stichtingsvorm een risico vinden in dit kader.

De wethouder heeft toegezegd dat er vanuit de gemeente een deugdelijke controle zal komen op de voorwaarden rond inwonersraadplegingen zoals opgenomen in de verordening.

De Raad ging unaniem akkoord met het voorstel!

Tijdens de besluitvormende Raad van 27 februari hebben wij een vraag gesteld over het bericht dat het Rijk geen geld beschikbaar stelt voor een onderdeel van de Drentse Regiodeal; Focus op de Vrijetijdseconomie. Wij waren ons er niet van bewust dat onze gemeente mede-indiener was van dit voorstel en hebben de wethouder gevraagd ons regelmatig te blijven informeren over de lopende projecten in dit kader.

Al eerder hadden wij het college gevraagd naar de stand van zaken rond de mogelijke instelling van een Gebiedsfonds in het kader van de komst van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Wij willen graag weten welke partijen financieel aan dit fonds gaan bijdragen en ook hoe hoog die bijdragen zullen zijn. Ook willen wij graag weten hoe de ontwikkelingen zijn rond het instellen van een Omgevingsadviesraad.

De burgemeester heeft beloofd medio maart op deze vragen terug te komen.

Tijdens deze vergadering heeft Leefbaar Borger-Odoorn twee moties ingediend: de eerste motie droeg het college op om haast te maken met het actualiseren van de woonvisie. Deze dateert inmiddels van 2016 en is niet bijgewerkt met actuele ontwikkelingen, zoals afname van krimp, tiny houses en de behoefte aan starters- en levensloopbestendige woningen. De wethouder meldde dat de actualisering niet eerder dan begin 2021 zijn beslag zal kunnen krijgen. Omdat andere fracties geen behoefte hadden om de wethouder op dit punt tot spoed aan te sporen haalde onze motie het niet.

De andere motie betrof de ontwikkelingen rond de grootschalige ‘uitrol” van het 5G netwerk. Omdat er nog steeds onduidelijkheid is over de effecten van de sterke elektromagnetische straling van de 5G masten op het menselijk lichaam hebben wij het college verzocht om een brief te sturen aan de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris. Daarin willen we aandringen op zorgvuldigheid, transparantie en aandacht voor de mogelijke gezondheidseffecten.

Ook deze motie kreeg te weinig stemmen van andere partijen; men wil wachten op een onderzoek van de Gezondheidsraad.

Op 2 maart hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer in de Witte baron in 2e Exloërmond. De gebruikelijke agendapunten, waaronder de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar werden vlot afgehandeld. Onder het punt Bestuursverkiezing werd voorgesteld Alina de Roo te benoemen tot nieuw algemeen lid van het bestuur. Daarmee komt het aantal leden weer op het gewenste oneven aantal van vijf. De vergadering stemde in!

Na het officiële gedeelte werd nog lang nagesproken met een aantal belangstellenden voor het openbare gedeelte. Wind, zon en 5G waren veelbesproken onderwerpen.

We vonden het plezierig om op deze manier met een aantal geïnteresseerde niet-leden van gedachten te wisselen