Programma

Download HIER het verkiezingsprogramma voor 2022 – 2026. Samen sterk voor Leefbaarheid!

GEDACHTENGOED IS BASIS VOOR VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

Ons politieke handelen:
“We doen zoveel mogelijk voor en met onze inwoners, dus altijd met inspraak van hen”.

Leefbaarheid betekent voor Leefbaar Borger-Odoorn dat er een optimale balans is tussen de inwoner en zijn of haar leefomgeving waarbij de leefomgeving duurzaam is ingericht.
De gemeente Borger-Odoorn ontwikkelt zich naar een gemeenschap waarin de leefomgeving van de inwoners centraal staat en de inwoners hier in belangrijke mate zelf vorm aan kunnen geven. Dit centraal stellen betekent dat naast draagvlak bij inwoners ook gebruikmaking van aanwezige wijsheid en kennis van onze inwoners een voorwaarde is voor besluitvorming. Iedereen telt mee en moet een bijdrage kunnen leveren! De gemeente is ondersteunend en faciliterend aan haar inwoners en sluit aan bij wat de inwoners vinden dat voor hen belangrijk is als het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden.

INLEIDING

In 2012 heeft de gemeente Borger-Odoorn een rapport laten opstellen dat een beeld gaf van de veronderstelde en van de werkelijk ervaren leefbaarheid van de gemeente als geheel en van de verschillende kernen in de gemeente.
De titel was ‘Leefbaarheid is mensenwerk’ en die titel geeft naar onze mening de essentie weer van het creëren van een leefbare omgeving en samenleving: je maakt die met elkaar; inwoners samen met de gemeente.

ONZE DUURZAME LEEFOMGEVING

Leefbaar Borger-Odoorn streeft naar een gemeente waarin het voor alle groepen inwoners, waaronder jeugd, gezinnen, ouderen en (agrarische) ondernemers goed leven, werken en ondernemen is.

Participatie door en ondersteuning van de inwoners en hun initiatieven
Wij willen dat initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties door de gemeente zo actief mogelijk worden ondersteund en dat inwoners tijdig en optimaal kunnen deelnemen aan het doen van voorstellen voor belangrijke veranderingen in hun (fysieke) leefomgeving.

Behoud van ons plattelandskarakter
Uitgangspunt van Leefbaar Borger-Odoorn is dat bij alle veranderingen in de infrastructuur het plattelandskarakter van onze gemeente optimaal wordt gewaarborgd.
Borger-Odoorn is een Cittaslow gemeente. Deze gemeenten kenmerken zich door een prettige leefomgeving en een rijke cultuurhistorie.
Wij vinden dat windmolens mogelijk moeten zijn als het draagvlak van de direct betrokken inwoners groot genoeg is en dan alleen als het past binnen de landschappelijke structuur van onze gemeente (eigenlijk vinden we dat grote windmolens bij voorkeur alleen op zee moeten worden geplaatst). Ook eventueel te realiseren zonneakkers moeten landschappelijk zorgvuldig worden ingepast en ‘gecamoufleerd’. Kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame energie van (agrarische) ondernemers en inwoners willen wij ondersteunen.
Wij zijn tegenstander van bio-industrie, enerzijds omdat wij waarde hechten aan een optimaal dierenwelzijn en anderzijds omdat bio-industrie per definitie grootschalig, bijna industrieel is en daarmee belastend is voor de omgeving.

Verkeersontlasting voor de dorpen, ontsluiting veenkoloniën en optimaal fietsen
Bij een plezierige woonomgeving hoort ook bijzondere aandacht voor verkeersdruk en -snelheden, vooral in de dorpen. Wij vinden dat de gemeente, zo nodig in samenwerking met de provincie, in actie moet komen om doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit onze dorpen te weren. Soms zullen hiertoe nieuwe wegen moeten worden aangelegd, waaronder betere verbindingen tussen de N34 en de Drentse Mondenweg.
Indien omleiding van het verkeer buiten de dorpen niet mogelijk is, zal doorgaand c.q. sluipverkeer zoveel mogelijk moeten worden ontmoedigd, o.a. door effectieve snelheidsremmers, het plaatsen van snelheidscamera’s en een frequente handhaving.
30km-zones worden alleen nog ‘zelfregulerend’ aangelegd, dat wil zeggen dat het niet c.q. nauwelijks mogelijk is om de aangegeven snelheid te overschrijden zonder schade aan het eigen vervoermiddel. Dit verandert het gedrag van bestuurders, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.
Bestaande 30km-zones die niet zelfregulerend zijn, moeten zo snel mogelijk worden aangepast. Bij de inrichting en aanpassing zal rekening worden gehouden met beroeps- waaronder agrarisch verkeer. Bij het parkeren in deze zones zijn we een voorstander van het geven van voorrang aan voetgangers en fietsers. Geparkeerde auto’s mogen geen hinder veroorzaken.
Drenthe staat bekend als de ‘fietsprovincie’. In onze gemeente moet, mede daarom, bijzondere aandacht worden besteed aan onze fietspaden, zowel qua aanwezigheid als tijdig onderhoud. Dat is belangrijk voor onze inwoners en het toerisme! Omdat veel (oudere) mensen gebruik maken van een e-bike, zijn we voorstander van het aanleggen van een structuur van oplaadpunten voor e-bikes.

Een veilige en schone leefomgeving
Een leefbare omgeving is een veilige en schone omgeving. Verrommeling, illegaal storten van afval, parkeerexcessen en hondenpoep moeten worden bestreden aan de hand van het beleid dat de gemeente Borger-Odoorn hierover al heeft geformuleerd, c.q. nog verder moet formuleren.
Voor ons is ook een prioriteit dat de woon- en leefomgeving goed onderhouden wordt en blijft. In belangrijke mate uitgevoerd door de gemeente maar deels ook in samenspraak met onze inwoners. Onderzocht dient te worden, samen met lokale verenigingen, of eenvoudige onderhoudstaken ook door dorpen zelf kunnen worden uitgevoerd.
Uitvoering van beleid kan alleen door een effectieve handhaving. De gemeente moet de politie (o.a. de wijkagenten) ondersteunen door het aanstellen van een aantal handhavers in de vorm van ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaren’ (BOA’s). Een BOA moet in de openbare ruimte zichtbaar aanwezig zijn, de mensen stimuleren om zich aan de regels te houden en zo bij te dragen aan een plezierige woonomgeving. Deze handhavers moeten, naar de mening van Leefbaar Borger-Odoorn, ook kunnen optreden bij lichte verkeersovertredingen. Samenwerking met de politie op basis van gelijkwaardigheid is een uitgangspunt en voorwaarde.
Leefbaar Borger-Odoorn is voorstander van het afschaffen van de tarifering voor het afvoeren van GFT-afval via ‘de groene bak’ en via het afvalbrengpunt van onze gemeente in 2e Exloërmond. Teveel afval, vooral tuinafval, wordt nog in de openbare ruimte gestort, met als gevolg verpaupering van de omgeving en ergernis tussen bewoners onderling. Dit is slecht voor de sociale cohesie.

Ondersteunen van energieneutraal en levensloopbestendig wonen
In 2024 zullen asbestdaken definitief verboden zijn. Leefbaar Borger-Odoorn is voorstander van het openen van een Gemeenteloket Asbest waar bewoners worden geïnformeerd over de wijze waarop asbestdaken het best, veilig en het voordeligst kunnen worden vervangen.
Woning- en of schuureigenaren die de vervanging zelf niet kunnen bekostigen, kunnen een beroep doen op een door de gemeente te verstrekken vervangingslening.
Wij zijn voorstander van het door de gemeente (financieel) ondersteunen van woningeigenaren die hun woningen energieneutraal willen maken, bijvoorbeeld door het verstrekken van ‘duurzaamheidsleningen’. Ook bij het levensloopbestendig maken kan de gemeente een handje helpen door het verstrekken van aantrekkelijke ‘blijversleningen’. Voor zover mogelijk zullen nieuwbouwwoningen zowel energieneutraal als levensloopbestendig moeten worden gerealiseerd.

WONEN, WERKEN EN ECONOMIE

De gemeente Borger-Odoorn kenmerkt zich door een afwisseling van natuurgebieden en agrarisch grondgebied. Wonen concentreert zich in de kernen, maar ook in het landelijk gebied. Hier is vaak sprake van wonen en werken.

Schaalvergroting en agrarische innovatie; alleen als het past in de leefomgeving en aantoonbaar bijdraagt aan duurzaamheid
Leefbaar Borger-Odoorn wil kleinschalige bedrijvigheid stimuleren. Wij zijn niet tegen schaalvergroting in de landbouw en veeteelt, maar dit moet passen binnen de regelgeving en in de leefomgeving. Belangrijk daarbij is dat het dierenwelzijn voldoende is geborgd. Agrarische innovatie moet ruimte worden geboden, vooruitgang mag niet worden belemmerd.

Steun aan ZZP’ers en starters
Startende ondernemers en ZZP’ers moeten worden ondersteund, onder andere door het initiëren van netwerken. Om onze gemeente voor bestaande bedrijven aantrekkelijk te laten blijven, maar ook om nieuwe bedrijven aan te trekken, is het van belang dat er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd in de gehele gemeente.

Ontsluiting van het veenkoloniaal gebied
Een goed openbaar vervoer en bij voorkeur een treinverbinding tussen Emmen en Groningen kan het verschil maken. Hierdoor ontstaat een goede ontsluiting van het veenkoloniale gebied van onze gemeente.
Met het versterken en uitbreiden van de bedrijvigheid wil Leefbaar Borger-Odoorn ook werkgelegenheid stimuleren voor met name jeugdigen en kwetsbare groepen.
Wij vinden het belangrijk dat ook de kleine kernen voor bedrijven aantrekkelijk blijven en er niet automatisch gekozen wordt voor (her)vestiging op bedrijventerreinen of in grotere plaatsen.


“voldoende betaalbare woonmogelijkheden en nieuwe woonvormen voor ouderen”

Verder ontwikkelen van het toerisme
Het verder ontwikkelen van het toerisme, een zeer belangrijke bedrijfstak, verdient onze
aandacht en ondersteuning. Bij deze sector is de term ‘stilstand is achteruitgang’ met
name van toepassing. Een goede aansluiting bij de marketingcampagne van de provincie
Drenthe is van belang. Het woord Drenthe in de slogan ‘Drenthe doet wat met je’ zou 1 op 1 vervangen moeten kunnen worden door Borger-Odoorn.
Een goede promotie van toeristische activiteiten en voorzieningen vereisen een voortdurende inzet van gemeente, ondernemers en inwoners.

Voldoende en betaalbare woonmogelijkheden
Wonen moet ook een vrije keuze blijven en daarom is het goed als er voldoende en betaalbare (levensloopbestendige) huurwoningen worden gerealiseerd voor starters, jongeren en ouderen. Hierbij kan ook worden gedacht aan het renoveren van bestaande en of leegstaande gebouwen.

Nieuwe woonvormen voor ouderen
Nieuwe woonvormen voor de ouder wordende samenleving, onder voorwaarde dat het passend moet zijn binnen de leefomgeving, zijn een goede ontwikkeling. Voorstellen voor bijvoorbeeld meergeneratiewoningen (ouders inwonend bij volwassen kinderen of omgekeerd), waarbij het kan gaan om nieuwbouw, maar ook door het plaatsen van bijgebouwen bij de bestaande woningen, zullen door ons worden omarmd.

ERFGOED EN CULTUUR

Onze gemeente heeft veel historisch erfgoed. Erfgoed waar we tijdelijk de zorg voor mogen hebben. Dit historisch erfgoed verdient onze bijzondere aandacht bij het inrichten van onze leefomgeving.
Erfgoed vormt ook de verbinding tussen verleden en heden en draagt bij aan het vormgeven van onze eigen geschiedenis.
Ook het erfgoed van recentere tijd vraagt dringend om aandacht en zorg. Van het veenkoloniaal erfgoed is helaas al veel verdwenen. Wij vinden dat dit waar mogelijk moet worden hersteld. Een open vaarverbinding met Stadskanaal vanuit de veenkoloniën kan daarnaast bijdragen aan recreatie en toerisme en sluit aan bij de hernieuwde vaarverbinding Hoogeveen-Klazienaveen-Emmercompascuum-Ter-Apel-Stadskanaal.

Culturele gemeente in 2021
Culturele evenementen dragen bij aan de saamhorigheid van onze inwoners. We willen diversiteit in culturele evenementen ondersteunen en graag in 2021 culturele gemeente van Drenthe worden. Hier willen we samen met inwoners en de in onze gemeente aanwezige culturele instellingen en kunstenaars vorm aan geven.

Behoud van Drentse Taal en cultuureducatie
Cultuur- en muziekonderwijs zijn in onze visie een verbindende factor, waarmee onze kinderen kunnen kennismaken en deelnemen aan uitingen van cultuur. Maar ook voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling door te leren zich te uiten middels beeldende kunst, theater en of muziek. Bijzondere aandacht vragen wij voor het behoud van de Drentse taal. Voor het basisonderwijs zien wij hierin een belangrijke rol weggelegd.

DE GEMEENTE EN HAAR INWONERS

“Erop kunnen vertrouwen dat je een dag na een vraag of verzoek een vriendelijke en hulpvaardige reactie terug ontvangt van de gemeente”.
Dat is de kern waar excellente dienstverlening door de gemeente Borger-Odoorn om moet draaien.
De maatschappij verandert: inwoners willen meer regie, kunnen steeds meer zaken regelen en doen dat ook steeds meer online. Van de gemeente verwacht de inwoner optimale dienstverlening. Die dienstverlening moet zich kenmerken door alles in één keer goed te doen, zonder fouten en volgens afspraak. Daarbij past een klantvriendelijke en correcte houding naar onze inwoners.

Snelle service en digitalisering dienstverlening
We ervaren nu bij de gemeente Borger-Odoorn te vaak dat de serviceverlening onvoldoende spoedig verloopt en de gemeente niet altijd correct is in het terugkoppelen naar de inwoner, zoals een antwoord op een brief, telefoontje of mail. Ook de digitale dienstverlening voor de inwoners vinden wij van een te laag niveau. De website is moeilijk toegankelijk en informatie is niet of slechts met veel moeite te vinden.

Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat deze vorm van dienstverlening niet langer past in het huidige tijdsbeeld en dat het verstorend werkt op de relatie tussen inwoner en gemeente. Bovendien zijn slechte ervaringen in de dienstverlening geen reclame voor de gemeente en daarmee dus schadelijk voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als woon- en werkgemeente. Leefbaar Borger-Odoorn wil zich sterk maken voor een substantiële verbetering van de dienstbaarheid en hulpvaardigheid van de gemeente. Gastvrij de inwoners verder helpen moet een natuurlijke houding worden.

Open, eerlijk en transparant zijn in de voortgang van zaken moet een vanzelfsprekendheid worden. Wat betreft de dienstverlening staan bij ons het verbeteren van gemak, snelheid en uitbreiding van de digitale dienstverlening hoog op de agenda.

“excellente dienstverlening door de gemeente voor de inwoners: snel, goed en transparant”

Leefbaar Borger-Odoorn wil dit bereiken door de gemeente steeds weer aan te spreken op de servicenormen en haar tevens uit te dagen om zich te ontwikkelen naar een excellente gemeente per 2021, zodat inwoners weer met plezier de gemeente inschakelen voor al hun vragen, ideeën en wensen.
Met excellente dienstverlening krijgen we tevreden inwoners en verbeteren we de samenwerking tussen gemeente en inwoners. Dat draagt bij aan een leefbare gemeente.

Ondersteuning bij moeizame integratie van nieuwe inwoners
Verder wil Leefbaar Borger-Odoorn samen met de inwoners werken aan een goede integratie van inwoners die van buitenaf in onze wijken en buurten komen wonen en moeite ervaren met het integreren in hun nieuwe leefomgeving. Leefbaarheid houdt ook in dat het samenleven als buurt/wijk als positief wordt ervaren. De gemeente, woningstichtingen en de sociale teams zijn hierin faciliterend. Hun samenwerking moet duidelijk en transparant zijn.

Ontwikkelen van een toekomstvisie samen met inwoners
Leefbaar Borger-Odoorn wil samen met de gemeente en haar inwoners werken aan een toekomstvisie voor 2040. Deze toekomstvisie is de leidraad voor het ontwikkelen van het strategisch meerjarig beleid.

SOCIAAL BELEID, GEZONDHEIDSZORG EN ONDERWIJS

Gemeenten zijn uitvoerend en financieel verantwoordelijk geworden voor een belangrijk deel van de zorg aan hun inwoners. Dit betekent in de visie van Leefbaar Borger-Odoorn dat de Gemeenteraad en het College van B&W integraal bestuur moeten voeren op sociaal beleid, gezondheidszorg en onderwijs.

Contact met ketenpartners voor zorg en preventie in huiselijke sfeer
Regelmatig contact en duidelijke afspraken met alle ketenpartners, zoals die hierboven zijn genoemd, is noodzakelijk. De basisgezondheidszorg en huisartsen dienen waar nodig ook ondersteund te worden met de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Wij vragen gericht aandacht voor het voorkomen van de gevolgen van complexe (v)echtscheidingen met minderjarige kinderen en problemen in de huiselijke sfeer. De maatschappelijke schade die hieruit voortvloeit is groot. Samenwerking met ketenpartners over de gemeente- en provinciale grenzen is hiervoor noodzakelijk, omdat vooral aan de ‘randen’ van onze gemeente de problemen als groot worden ervaren.

Voorkomen van afhankelijkheid van zorg; zelfregie vergroten
Het voorkomen van afhankelijkheid van zorg draagt in onze beleving bij aan de zelfstandigheid van onze inwoners. Goede, passende en toegankelijke basisvoorzieningen in de eigen gemeente hebben een preventief karakter. De eigen mogelijkheden van de inwoner moeten naar onze mening als vertrekpunt van handelen worden genomen.

We willen de zelfregie en veerkracht van inwoners vergroten door ‘gezondheid’ vanuit een breder perspectief te benaderen, waarbij zelfredzaamheid niet de norm is. Want daarmee vallen kwetsbare groepen buiten de boot. Vertrekpunt is de inwoner die in relatie staat tot en een sterke verbondenheid ervaart met zijn of haar omgeving (context). Gezondheid is niet alleen het werken aan ziekte, maar ook het ondersteunen van de gehele directe omgeving van de inwoners. Oog hebben voor de sterke verbondenheid met de omgeving maakt dat inwoners hun gezondheid, welzijn en dus leefbaarheid als beter ervaren.

“mantelzorgers optimaal ondersteunen in hun taak op basis van hun eigen vraag”

Ruim aandacht voor mantelzorg
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. We zien het als een plicht van de gemeente om proactief en volledig haar inwoners hierover te informeren en mantelzorgers optimaal te ondersteunen in hun taak. We willen dit o.a. bereiken door het realiseren van voorzieningen voor respijtzorg.
Dit vergroot het draagvlak voor het aanbieden van mantelzorg. Ook een mantelzorgcompliment vanuit de gemeente geeft blijk van de waardering die er is voor mantelzorgers. Vertrekpunt moet zijn de ondersteuning die mantelzorgers zelf aangeven nodig te hebben.

Dementievriendelijke gemeente
Leefbaar Borger-Odoorn wil werken aan het vormgeven van een dementievriendelijke gemeente. Onze inwoners worden steeds ouder en moeten in de regel langer thuisblijven wonen. Initiatieven om dit langer thuis wonen voor demente inwoners mogelijk te maken, moeten dan ook ondersteund worden. Deze initiatieven komen het welzijn van onze dementerende inwoners en hun directe leefomgeving ten goede.
In relatie daarmee is het belangrijk dat op dementerende ouderen gerichte activiteiten worden aangeboden die een bijdrage leveren aan het geestelijk welzijn van deze groep inwoners.

Meer invloed van de inwoner op het beleid rondom zorg en welzijn
Invloed door cliënten- en ouderenraden op het te voeren gemeentelijk beleid vinden we essentieel en passend bij de uitgangpunten van Leefbaar Borger-Odoorn. “Voor de inwoners, maar nooit zonder de inwoners”. Een onafhankelijke cliëntondersteuning moet indien gewenst altijd kunnen worden aangeboden. De inwoner heeft immers geen keuze waar hij een voorziening aanvraagt.

“iedereen doet mee en telt mee!”

Ontwikkelen van een goed minimabeleid
Een forse groep inwoners van onze gemeente moet leven van een uitkering. Dit zijn niet alleen inwoners met een bijstandsuitkering, maar ook grote groepen ouderen met een klein pensioen. Door de forse kosten van zorgverzekering en huisvesting komen ook inwoners met een iets hoger inkomen op het sociaalminimum terecht.
Het perspectief tot verhoging van het inkomen ontbreekt. Wij willen dat voor deze groep kwetsbare inwoners er een goed minimabeleid wordt ontwikkeld dat de positie en hun dagelijks functioneren verbetert, samen met de cliëntenraden.

Meedoen op de arbeidsmarkt
Meedoen en kunnen meedoen in onze samenleving vinden we belangrijk. Het vinden van een betaalde of onbetaalde baan vergroot deze mogelijkheid aanmerkelijk. Het actief begeleiden naar werk van werklozen en mensen met een uitkering, zien wij als een belangrijke kans om mee te kunnen doen.

Sociale werkvoorziening in eigen beheer
De sociale werkvoorziening is nu ondergebracht in twee gemeenschappelijke regelingen. Zowel met Stadskanaal als met Emmen doet de gemeente Borger-Odoorn zaken. Veel van het werk voor de WSW-werknemers gebeurt in onze gemeente. Wij willen ons inzetten voor het door de gemeente in eigen beheer nemen van de sociale werkvoorziening. Hierdoor kan er beter en gerichter gestuurd worden op de gewenste aanpak in de eigen gemeente. Dit is van belang voor zowel de WSW-werknemers als voor gemeente als opdrachtgever voor de uit te voeren (groen)werkzaamheden.

Intergenerationele armoede doorbreken en terugdringen laaggeletterdheid
Intergenerationele armoede is een vraagstuk dat door de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht. Ook in onze gemeente speelt dit vraagstuk. Het doorbreken van deze door ouders op hun kinderen overgedragen armoede zien we als één van de belangrijkste opgaven van de komende jaren om de leefbaarheid voor iedereen te vergroten. De jongeren hebben daarbij onze speciale aandacht.

“intergenerationele armoede doorbreken en terugdringen van laaggeletterdheid”

Vanuit de gemeente moet maatwerk geboden kunnen worden t.a.v. interventies en ondersteuning. Ondersteunend aan het doorbreken van deze armoede, vragen wij extra aandacht voor het fors terugdringen van laaggeletterdheid in onze gemeente.

Voldoende kwalitatief en kansrijk onderwijs
Voldoende en goed toekomstgericht onderwijs kan bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. De nabijheid van een basisschool is belangrijk. Kleine scholen willen we dan ook open houden totdat het wettelijk niet meer kan.

Directe invoering van een voorschool
Belangrijk vinden wij dat op alle basisscholen voor kinderen vanaf 2 jaar er een mogelijkheid komt om de voorschool te bezoeken. Ontwikkelachterstanden bij kinderen kunnen hiermee vroegtijdig worden gesignaleerd en gericht methodisch worden ondersteund. Wij pleiten dan ook voor een directe invoering van een voorschool, waarbij kinderen de mogelijkheid wordt geboden maximaal vier dagdelen per week deel te nemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren. Verder moet een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar opgenomen worden in beleid aangaande vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Ook het gericht betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen vergroot het effect van VVE.

Ontschotten en betere samenwerking tussen onderwijs en partners
Leefbaar Borger-Odoorn wil de geldstromen bundelen en ontschotten op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, vrije tijd en sport. Hiermee is het mogelijk de elkaar overlappende vraagstukken efficiënt en effectief te benaderen. Van de gemeente wordt verwacht dat zij het initiatief en de regie neemt om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

“optimale veiligheid en kansen voor kinderen”

Beleid onderwijshuisvesting gericht op kwaliteit en duurzaamheid
Ook op onderwijshuisvesting dient een duidelijk, transparant en duurzaam beleid opgezet te worden. Hierbij denkt Leefbaar Borger-Odoorn aan het opstellen van een meerjaren accommodatiebeleid voor minimaal 15 jaar. Renovaties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.
De gemeente is (mede) verantwoordelijk voor het verduurzamen van scholen. Er is bovendien voldoende bouwbudget om scholen te bouwen, die voldoen aan de eisen van het geldende bouwbesluit.

Preventieagenda voor optimale veiligheid en kansen voor kinderen
Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat kinderen veilig moeten kunnen opgroeien, met optimale ontwikkelkansen. Het beleid moet dusdanig ingesteld zijn dat er een krachtige preventieagenda is waarin basisondersteuning en preventie zijn gewaarborgd. Er zijn vanuit de jeugdzorg korte lijnen met het onderwijs en er is ondersteuning bij het regelen van een dekkend aanbod van voorzieningen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Goede sportfaciliteiten en toekomstbestendige sportaccommodaties
Sport is belangrijk voor het contact tussen inwoners en voor hun gezondheid. We zien een ontwikkeling van teamsporten naar individuele sporten. Belangrijk is daarom dat inwoners zeggenschap krijgen over hun sport- en zwemaccommodaties.
Voor zover mogelijk moeten deze zonder achterstallig onderhoud worden overgedragen aan de verenigingen, met de beheerbudgetten die de gemeente nu voor de uitvoering nodig heeft.

Accommodaties moeten daarnaast toekomstbestendig en duurzaam worden gemaakt. Dit betekent dat multifunctionaliteit en clustering van accommodaties uitgangspunt moet zijn bij het doen van renovaties of andere omvangrijke investeringen.

“we ondersteunen inwonerinitiatieven die sociale cohesie, gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen”

Leefbaar Borger-Odoorn is voorstander van het ondersteunen van inwonerinitiatieven die de sociale cohesie, de gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen. Hiertoe vinden wij dat initiatieven voor dorpscoöperaties, zorgcoöperaties en noaberhuzen door de gemeente mede gefaciliteerd dienen te worden. Dorpshuizen, lokale verenigingen en inwoners zijn aan zet en wij omarmen goed doordachte en doorberekende lange termijn plannen voor deze initiatieven.

FINANCIËN

Onze gemeente staat er goed voor. De begroting is sluitend en er is ruimte om te kunnen investeren. Wij willen daarom de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Wij zijn voorstander van het niet trendmatig verhogen van lasten zonder enige noodzaak. De OZB mag niet als melkkoe worden gebruikt.

Voor het kunnen ondersteunen van initiatieven vanuit de inwoners, moeten structureel voldoende middelen worden gereserveerd. Deze middelen kunnen worden gevonden door scherper te begroten. Vrijwel ieder jaar wordt nu afgesloten met omvangrijke overschotten. We willen dat inwoners betrokken worden bij het maken van keuzes in de besteding van de overschotten.

Intergemeentelijke samenwerking
Onze gemeente heeft in het verleden gekozen voor de intergemeentelijke samenwerking met Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Stadskanaal. Leefbaar Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat, in vergelijking met de andere gemeenten, onze relatief kleine gemeente hierin steeds de juiste keuzes blijft maken binnen haar eigen financiële mogelijkheden.
Binnen de vraagstukken zorg, veiligheid en klimaat wordt momenteel nauw samengewerkt.
De veranderingstrajecten binnen het sociaal domein zijn in samenwerking met de andere gemeenten succesvol opgepakt. Toch vinden wij dat maatwerkdossiers lokaal moeten worden uitgewerkt want dit verhoogt de leefbaarheid van onze eigen inwoners. Verwacht werd dat, door deze samenwerkingen, een bundeling van de ambtelijke kracht onze gemeente in staat moest stellen haar expertise te behouden om deze maatwerkdossiers goed te kunnen blijven oppakken. Dit is niet in alle gevallen goed gelukt. Bepaalde expertise is niet meer fysiek in onze gemeente aanwezig, omdat ambtenaren bij andere gemeenten zijn ondergebracht. Dit houdt ook in dat onze inwoners onvoldoende worden ondersteund. Wij vinden het daarom belangrijk dat intergemeentelijke samenwerking niet mag leiden tot vermindering van lokale betrokkenheid van ambtelijke medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

“beleidsvorming voor de lange termijn gaat altijd in dialoog met de inwoners”

Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat de gemeente zelf, binnen de eigen financiële kaders, de leefbaarheid binnen haar eigen “plattelandsgemeente” moet waarborgen en waar mogelijk verder te ontwikkelen. De gemeenschappelijke regelingen dienen daarom voortdurend aan een kritisch onderzoek te worden onderworpen. Voortschrijdende inzichten dienen na onderzoek leidend te zijn wanneer en hoe deze samenwerkingen voortgezet of ontrafeld dienen te worden.
Leefbaar Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat de eigen inwoners hier vooraf in gehoord worden alvorens beleid voor langere termijn vastgesteld wordt.

SPEERPUNTEN LEEFBAAR BORGER-ODOORN

Meer inwoners actief betrekken bij het bestuur van onze gemeente
Hoe?

 • We willen actieve betrokkenheid van inwoners realiseren door inwoners bij beleid, uitvoering en controle. Hun inbreng wordt op prijs gesteld en serieus gewogen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.
 • Door ‘de boer op te gaan’ op verschillende manieren om de behoeften en ideeën van inwoners op te halen die hun leefbaarheid willen vergroten. Dit kan o.a. door het verzorgen van regelmatige bijeenkomsten in dorpshuizen door de gehele gemeente.
 • Dit kan ons inziens ook door regelmatige vernieuwing en aanvullingen vanuit steunfractieleden in de raadsfractie. Onze raadsleden hebben in principe dan ook een zittingstermijn van één 4-jaarsperiode, tenzij geen nieuwe geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Dit voorkomt kokervisie en vergroot de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek.
 • Raadsleden laten zich altijd aanspreken door inwoners op gewenste verandering en feedback.
 • Besluiten en voornemens die gevolgen hebben voor de leefomgeving van inwoners: altijd met betrokkenheid van en in dialoog met de inwoners.
 • Invloed door cliënten- en ouderenraden bij de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid.

(Cultureel) erfgoed koesteren
Hoe?

 • Waar mogelijk en zinvol de veenkoloniale structuren (wijken en kanalen) herstellen.
 • Alleen wind- en zonneparken indien passend in het landschap en bij voldoende draagvlak bij de omwonenden.
 • Geen bio-industrie toestaan.

Excellente dienstverlening door de gemeente
Hoe?

 • Faciliteren van en adviseren bij inwonerinitiatieven en inwonerorganisaties, zoals dorpscoöperaties.
 • Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente, waarbij de focus ligt op gastvrijheid en gemak voor de inwoner:
  – Bij vragen staat de inwoner centraal en wordt die z.s.m. geholpen.
  – Bij contact met inwoners: altijd een tijdig antwoord.
  – Teksten van beleid en regelgeving zijn begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk.
 • De gemeente aanspreken op het consequent toepassen van het eigen kwaliteitshandvest of dienstverleningsconcept.
 • Bij de gemeente aandringen op het opstellen van een agenda voor verdere digitalisering van de dienstverlening.

Omleiden c.q. ontmoedigen van doorgaand verkeer door onze dorpen en ontsluiting veenkoloniën
Hoe?

 • Concrete voorstellen doen, gebaseerd op wensen van de inwoners van de dorpen, om verkeersstromen om te leiden door o.a. betere oost-westverbindingen.
 • Wettelijk toegestane snelheden in de dorpen afdwingen door passende infrastructurele maatregelen, verkeerssluizen en snelheidscamera’s.
 • ‘Sober’ aangelegde 30km-zones omvormen naar ‘zelfregulerende’ zones door een passende bestrating en effectieve snelheidsremmers. Dit verandert het gedrag van bestuurders.
 • Regelmatige handhaving.
 • Nader onderzoek laten uitvoeren in regioverband naar de mogelijkheid en betaalbaarheid van het realiseren van een treinverbinding tussen Emmen-Groningen, via de veenkoloniën.

Extra aandacht voor de directe leefomgeving, bestrating, verkeer, groen (onderhoud), aanpak hondenpoep en parkeerexcessen en aandacht voor handhaving van de geldende regels op die gebieden
Hoe?

 • Het formuleren van een duidelijk beleid op de genoemde onderwerpen.
 • Het reserveren van voldoende middelen voor goed onderhoud in de openbare ruimten.
 • Aanstellen van een aantal ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaren’ (BOA’s) voor de handhaving.

Goed onderwijs dichtbij
Kwalitatief goed onderwijs nabij, dat gericht is op preventie van uitval of achterstand en het vergroten van toekomstperspectieven voor kinderen.
Hoe?

 • Structureel aandacht voor onderwijs kwaliteit: alle scholen minimaal op de norm.
 • Structureel aandacht voor leer- & ontwikkelachterstanden (reken- en taalonderwijs).
 • Invoering van voorschool op alle basisscholen.
 • Duurzame en kwalitatief goede huisvesting voor alle scholen.

Aandacht voor vervoersproblematiek voor kwetsbare groepen
Hoe?

 • Wij zetten ons in voor onderzoek naar de mogelijkheid van een alternatief gemeentelijk vervoerssysteem, waarbij verschillende vervoersstromen worden gecombineerd.
 • (meer dan nu) Particuliere autobezitters inzetten voor vervoer.

Aandacht voor leefbaarheid en zelfredzaamheid inwoners
Hoe?

 • O.b.v. onderzoek initiatieven ontplooien om intergenerationele armoede te doorbreken. Dit in nauwe samenspraak met de inwoners.
 • Goed minimabeleid ontwikkelen, in samenspraak met de inwoners.
 • Stimuleren van de zelfstandigheid van onze inwoners door het bieden van goede basisvoorzieningen met een preventief karakter.
 • Meer informatie voor, ondersteuning en facilitering van mantelzorgers.
 • Actief begeleiden van langdurig werklozen naar werk.
 • Een sociale werkvoorziening in eigen beheer nemen door de gemeente.
 • Actief begeleiden van nieuwe inwoners in een wijk of dorp, die moeite hebben met integreren.
 • Initiatieven die leiden tot verbetering van de dementievriendelijkheid van de leefomgeving ondersteunen.
 • Altijd oog houden voor de sterke verbondenheid van inwoners met hun omgeving. Vooral bij minder gezonde en kwetsbare groepen inwoners.

Lokale economie stimuleren
Hoe?

 • Gerichte ondersteuning aan (startende) ondernemers door de bedrijvencontact-functionaris op basis van vragen die zij hebben.
 • ZZP netwerken initiëren en faciliteren.
 • Alle kernen aansluiten op het glasvezelnetwerk.
 • Agrarische innovatie stimuleren.


Met foto’s uit onze eigen gemeente en gemaakt door eigen inwoners, de heren Jan Ottens en Robert Tuintjer, hebben wij ons programma ‘leefbaar’ kunnen maken.
Onze dank gaat uit naar deze heren.

Deel dit bericht: