De partij

Het toekomstbeeld van onze gemeente door de bril van Leefbaar Borger-Odoorn:

Leefbaarheid betekent voor Leefbaar Borger-Odoorn dat er een optimale balans is tussen de burger en zijn of haar leefomgeving waarbij de leefomgeving duurzaam is ingericht.

De gemeente Borger-Odoorn ontwikkelt zich naar een gemeenschap waarin de leefomgeving van de burgers centraal staat en de burgers hier in belangrijke mate zelf vorm aan kunnen geven. Dit centraal stellen betekent dat naast draagvlak bij burgers ook gebruikmaking van aanwezige wijsheid van de minderheid voorwaarde is voor besluitvorming. Iedereen telt mee! De gemeente is ondersteunend en faciliterend aan haar burgers bij de door hen aangegeven behoeften en keuzes.

Hoe gaan wij  dit doen?

De manier waarop leefbaar Borger-Odoorn haar rol op wil pakken om de beelden in haar visie te verwezenlijken zijn:

  • Benutten van alle kanalen om verbinding te maken met burgers voor het halen en brengen van informatie voor besluitvorming omtrent de leefbaarheid. Dit door het bieden van mogelijkheden voor een open gedachtewisseling over onderwerpen van algemeen (gemeentelijk) belang.
  • De aanwezigheid van voldoende toekomstbestendige algemene voorzieningen (scholen, sport, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer).
  • De (sociale) veiligheid bevorderen door preventieve maatregelen te treffen samen met de burgers.
  • Het milieu ontlasten door gerichte aandacht te hebben voor vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
  • De kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, waarbij zwerfvuil en verrommeling worden tegengegaan.
  • Duurzaamheid bevorderen en aandacht hebben voor de fysieke leefomgeving en de gevolgen van besluitvorming hierop, waarbij de landschappelijke en cultuurhistorische waarden centraal staan.
  • Sociale zekerheid betekent dat iedereen meetelt! Kwetsbare burgers worden ondersteund. Zelfredzaamheid is niet de norm.
  • Leefbaarheid wordt vergroot door een goede gezondheid en een hoog ervaren welzijn. Preventie en het vergroten van de eigen regie en veerkracht zijn hierin belangrijk sleutelbegrippen.
  • Natuurlijke naleving van wet- en regelgeving volgt uit vertrouwen in elkaar. Een passende inrichting hierin ondersteunend. Schending van vertrouwen leidt tot handhaving.
Deel dit bericht: