Historie

Lokale politiek door onafhankelijke lokale partijen bestaat al zeer geruime tijd in de gemeente Borger-Odoorn. Reeds voor 1940 waren lokale lijsten actief in de gemeente Odoorn.

In de naoorlogse jaren was de heer Jan van Gerner uit Odoorn een prominent lokaal bestuurder die een eigen lijst had. De lijst Van Gerner. Ook in Valthe ontstonden in deze naoorlogse periode lokale initiatieven. In de verzuilde samenleving en politiek van die jaren probeerde men politiek te bedrijven vanuit de bevolking. Vaak ontstonden de initiatieven uit onvrede aan de “randen” van de gemeente. Er waren in de beleving van de initiatiefnemers te weinig aandacht en middelen beschikbaar voor de gebieden grenzend aan de andere gemeenten.

Eendracht maakt macht en zo ontstond op 1 maart 1958 vanuit diverse lokale lijsten de kiesvereniging Gemeentebelangen Gemeente Odoorn. Op 28 mei 1958 werd Jan van Gerner als eerste onafhankelijk raadslid in de raad gekozen in de gemeente Odoorn. Jan van Gerner bleef tot aan zijn overlijden op 30 september 1964 als raadslid actief. Ook de lijstverbinding tussen Gemeentebelangen Gemeente Odoorn met de Katholieke Volkspartij (KVP), later opgegaan in het CDA, spreekt nog tot de verbeelding.

Diverse onafhankelijke politici brachten in die tijd een bezoek aan de katholieke enclave in Zandberg, gelegen aan de rand van de gemeente Odoorn.

In de jaren ‘70 ontstonden ook lokale initiatieven in de gemeente Borger. Deze initiatieven hebben geleid tot het ontstaan van Gemeentebelangen Gemeente Borger. Door de gemeentelijke herindeling in 1998 was het wenselijk op grond van de uitgangspunten de krachten te bundelen. De gefuseerde vereniging Gemeentebelangen Borger-Odoorn ontstond op 28 juli 1997 na het passeren van de akte bij notaris Van de Kooi te Exloo.

De initiatiefnemers van Leefbaar Borger-Odoorn hebben op 10 december het besluit genomen een eigen vereniging op te richten. Een initiatiefgroep bestaande uit 5 oud-leden van Gemeentebelangen wil met deze nieuwe vereniging een ander lokaal geluid laten horen waarbij de invloed van de burgers wordt vergroot en de lokale democratie wordt versterkt.

Op 18 december is de vereniging notarieel opgericht bij Notaris Bergman te Stadskanaal. Uit de statuten blijkt o.a. het volgende:

  1. De vereniging heeft ten doel om op volstrekt politiekonafhankelijke basis de belangen te behartigen van alle inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te bevorderen evenals het bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn bij de gemeentepolitiek zodat zij het gevoel hebben daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  3. op geen enkele wijze onderscheid te maken tussen de inwoners van de gemeente onder eerbiediging van ieders eigen identiteit;
  4. aandacht te hebben voor de fysieke leefomgeving en de gevolgen van besluitvorming hierop waarbij de landschappelijk en cultuurhistorische waarden centraal staan;
  5. het bieden van mogelijkheden voor een open gedachtewisseling over onderwerpen van algemeen (gemeentelijk) belang;

Op donderdag 28 december is door de voorzitter van het stembureau het besluit genomen de vereniging te registreren in het kiesregister voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Wij willen door het oprichten van Leefbaar Borger-Odoorn de verbinding met de grondleggers van de onafhankelijke lokale politiek gaan versterken, in de wetenschap dat zij het fundament vormen van onze onafhankelijk politieke vereniging.

Deel dit bericht: