Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af.

Zoals u ondertussen van ons bent gewend leggen wij periodiek verantwoording af aan onze inwoners. 

Nadat we u een jaar geleden hebben verteld hoe wij coalitiepartner  zijn geworden,  kunnen we nu constateren dat er een fractie staat die haar draai heeft gevonden. Een fractie, op volledige sterkte en waarbij elk raadslid zijn eigen specialisme heeft. Hier zijn we dan ook erg trots op!

Met de behandeling van de begroting achter de rug kan LBO weer een aantal speerpunten uit haar verkiezingsprogramma afvinken;

  • Onderhoud aan plattelandswegen; Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft LBO een motie ingebracht ten behoeve van achterstallig onderhoud aan plattelandswegen. Deze had geen prioriteit in de begroting. Middels een amendement (een tekstwijziging in de begroting) hebben we dit alsnog weten af te dwingen. 
  • Onderzoek jeugdhonken; LBO heeft een motie ingebracht om, in samenspraak met de jongeren en professionals, onderzoek te doen naar de behoefte van jeugdhonken. Vóór de behandeling van de Kadernota 2025 wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
  • Rioolwateronderzoek; Vanuit de ontstane onrust omtrent drugsgebruik heeft LBO een motie ingebracht voor een rioolwateronderzoek. Meten is immers weten! Helaas voelde de gemeenteraad hier niets voor. Dit onderwerp zal de aandacht houden van LBO. Mocht het nodig zijn zullen wij nogmaals aandringen op een eigen onderzoek.

Fietspaden Valthermond.

Het fietspad aan het Zuiderdiep in Valthermond was al enige tijd aan vervanging toe. Hiertoe heeft LBO al eerder een motie ingediend. Wij zijn blij te vernemen dat het fietspad op dit moment gerenoveerd wordt. 

Land van Bartje

Ook het Land van Bartje is een al langlopende procedure. LBO was destijds de enige partij die de plannen in tweeën wilde splitsen. De uitbreiding buiten het park mocht ons inziens niet ten koste gaan van een uniek stuk landschap dat op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed staat. LBO was dan ook erg blij met de uitspraak van de Raad van State maar ook met de keuze die Land van Bartje nu zelf heeft gemaakt door de stekker uit het plan te trekken. LBO blijft zich inzetten voor het unieke landschap maar ook de leefbaarheid van onze gemeente.

Zonneparken.

Bij de behandeling van initiatieven omtrent het bouwen van zonneparken heeft LBO in het verleden steeds aangegeven dat we zuinig moeten zijn op onze kostbare landbouwgrond. Wij zijn verheugd dat het Rijk met ingang van 1 januari 2024 een verbod heeft gelegd op het aanleggen van zonneparken en – weides op landbouw- en natuurgrond. Dit is geheel in lijn met het gedachtengoed van LBO

2e Exloërmond

Momenteel vindt er in 2e Exloërmond een herstructurering van het woningbestand plaats. En over niet al te lange tijd zal een begin worden gemaakt met de verkenning als het gaat over huisvesting van onderwijs, maatschappelijke organisaties en sport. Met name de huisvesting van 2 scholen onder 1 dak zijn wij enorme voorstanders van. Dit zal de efficiëntie en duurzaamheidsopgave ten goede komen. Als LBO zijn we blij dat er in 2e Exloërmond stappen gezet kunnen worden. 

Parkeren binnen de gemeente.

In de gemeente Borger-Odoorn is de vrijetijdssector van groot belang. Naast een bron van inkomsten, zorgt recreatie en toerisme voor een hoog voorzieningenniveau waar ook de lokale bevolking van profiteert. LBO stipt, bij het ontstaan van nieuwe initiatieven, altijd de infrastructuur aan. Op aandringen van onze fractie is er in Exloo een parkeeronderzoek uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Het college heeft de aanbevelingen overgenomen en een aanvullend onderzoek ingesteld. Ook hier zijn we heel tevreden over.

Woningbouw

Bouwen is landelijk een belangrijk thema. Inwoners hebben diverse woonbehoeften die niet altijd aansluiten bij het huidige aanbod. Daarom heeft LBO een motie ingediend om te komen tot het herbestemmen van leegstaande panden, kleinschalige initiatieven aan te moedigen en dit mede mogelijk te maken door samen met de inwoners op zoek te gaan naar geschikte inbreidingslocaties. Om de grote woningnood op te lossen zou LBO graag zien dat er in elk dorp een straatje wordt bijgebouwd. 

Kortom: Leefbaar Borger-Odoorn blijft zich inzetten voor de leefbaarheid van al haar inwoners.

Heeft u suggesties of wilt u actief meedoen? Neem dan contact op met Annemiek de Groot, fractievoorzitter van Leefbaar Borger-Odoorn

annemiek@leefbaar-borger-odoorn.nl

Mobiel: 06-36177602

Deel dit bericht: