Leefbaar legt verantwoording af..

Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af.

De vakantieperiode is al weer voorbij en ook voor de gemeenteraad start binnenkort de laatste zittingsperiode tot de raadsverkiezingen op 16 maart 2022. Voor Leefbaar een goed moment om terug te kijken op het 1e halfjaar. Wat hebben we bijgedragen aan het bestuur van onze gemeente, welke moties en amendementen hebben we ingediend en hoe hebben we gestemd?

Overstap in de Raad

Aan het begin van het jaar werden de raad geconfronteerd met de mededeling dat een raadslid van de PvdA, die nog maar enige weken in functie was, een overstap maakte naar Groen Links, met medeneming van zijn raadszetel. Leefbaar ziet zo’n overstap als kiezersbedrog en zetelroof en als schadelijk voor het aanzien van de lokale politiek. Wij vonden dit aanleiding om een motie van treurnis in te dienen die werd gesteund door alle partijen, behalve door Groen Links en Gemeentebelangen.

Onderhoud wandelpaden

Het recreatieschap Drenthe werkt aan de ontwikkeling van een wandelknooppuntennetwerk, ook in onze gemeente. Leefbaar werd er op gewezen dat een aantal van deze routes, vooral door achterstallig onderhoud en verdere verwaarlozing, niet meer als wandelpad herkenbaar zijn. Leefbaar diende daarom een motie in waarbij de gemeente werd verzocht om mogelijk achterstallig onderhoud op routes over gemeentegrond zo snel mogelijk aan te pakken. De motie haalde het niet; volgens de wethouder werd er al aan gewerkt. Wij zullen de wethouder aan deze toezegging houden!

Nieuw plaatsvervangend raadslid

Op 18 maart werd onze fractieassistent Bianca Haan officieel geïnstalleerd als plaatsvervangend lid van de oriënterende Raadsbijeenkomsten. Bianca is o.a. zeer actief binnen de gemeenschap in 2e Exloërmond en wij zijn erg verheugd over deze versterking van onze fractie.

Verkeer Valtherdijk

Leefbaar heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de oplossing van de problemen die omwonenden ervaren door sterk toegenomen verkeersdruk aan de Valtherdijk. Op ons initiatief werd in 2020 een proef gestart om de Valtherdijk af te sluiten voor doorgaand verkeer. Deze proef was succesvol maar het College gaf aan deze juridisch niet te kunnen verlengen en ook geen mogelijkheden te zien voor een definitieve afsluiting. In een motie drong Leefbaar er bij het College op aan een verkeersbesluit te nemen om de Valtherdijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, behoudens bestemmingsverkeer. Wij kregen alleen de CU mee, de motie werd verworpen.

Leefbaar betreurt dit en zoekt, in overleg met de bewoners, nog steeds naar mogelijkheden om de situatie aan de Valtherdijk op een bevredigende wijze te verbeteren. Wordt vervolgd..

Gemeentelijke financiën

In juni werd de Jaarstukken 2020, de tussentijdse Financiële Rapportage over 2021 en de Kadernota voor 2022 besproken. We kunnen gelukkig constateren dat de financiële situatie van de gemeente Borger-Odoorn gezond is. Dat biedt mogelijkheden voor de toekomst.

Wel stellen we vast dat het door het college gepresenteerde positieve resultaat over 2020 (+1,3 miljoen) behoorlijk vertekend is, o.a. door van het rijk ontvangen Coronagelden. Ook blijken sommige al voor bepaalde doelen gereserveerde middelen in 2020 nog niet ingezet. Was dit wel zo geweest dan zou er een negatief saldo zijn ontstaan. In de begroting voor 2021 zijn ontvangsten en uitgaven met elkaar in evenwicht.

In de afgelopen jaren is door achtereenvolgende coalities niet gereserveerd voor groot onderhoud van sommige gemeentelijke accommodaties. Dat heeft ons, als relatief nieuwkomer in de Raad, verbaasd. Het College werkt nu gelukkig aan een meerjaren investeringsplan op dat gebied. Dat vinden wij logisch, met als kanttekening dat de lasten daarvan nu lijken te worden doorgeschoven naar een volgende coalitie.

We hebben, evenals sommige andere partijen, onze zorgen uitgesproken over de stijgende kosten voor de Jeugdzorg en over de onbeheersbaar lijkende kostenstijgingen bij de Gezamenlijk Regelingen, zoals de Wedeka en de Emco. Ons voorstel om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om bepaalde activiteiten van deze organisaties weer in eigen gemeentelijk beheer te nemen, werd enige tijd geleden categorisch door de verantwoordelijk wethouder afgewezen. Wij blijven zo’n onderzoek de moeite waard vinden.

Toeristenbelasting

Bij het behandelen van het Collegevoorstel toeristenbelasting bleek bijna elke partij wel eigen ideeën te hebben over de wijze van heffing en de hoogte van deze belastingen. Leefbaar kan zich best vinden in de Collegevoorstellen. Wel vinden we het geadviseerde tarief van 0,50 euro per nacht voor groepsaccommodaties aan de lage kant. Ons voorstel om dit tot 0,90 euro te verhogen haalde het niet.

Regionale Energie Strategie (R.E.S.)

Over de R.E.S. is de laatste jaren al veel gesproken en geschreven. Naar onze mening te vaak zonder dat naar de mening van onze burgers werd gevraagd. Voor een lokale gemeenteraad zijn de mogelijkheden om van landelijke en regionale doelstellingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie af te wijken, beperkt. Een schrale troost hierbij is het feit dat de gemeente Borger-Odoorn al grotendeels voldoet aan de gestelde doelen door de, door velen ongewenste, komst van het windpark DDMO. Borger-Odoorn heeft daarom nog slechts een zeer beperkte opgave op dit gebied.

Samen met andere partijen hebben we een amendement ingediend dat beoogt de doorzettingsmacht van de overheid, bijvoorbeeld bij de omschakeling van gas naar andere verwarmingsmogelijkheden uit de concept-R.E.S. te verwijderen. Eveneens samen met andere partijen dringen wij er op aan om de overgang naar duurzamer wonen voor de inwoners lastenneutraal te laten verlopen.

Gebiedsfonds Windpark DDMO

Het windpark DDMO is, zoals inmiddels wel bekend, gerealiseerd door een effectieve lobby van de initiatiefnemers, zonder gedegen vooronderzoek naar mogelijk risico’s en overlast voor omwonenden. Ook is er door de initiatiefnemers geen enkele poging gedaan om draagvlak bij omwonenden te creëren.

In een poging om de pijn en onvrede voor de omgeving enigszins te verzachten is door overheden een Gebiedsfonds ingesteld. Met het budget uit dit fonds (3 miljoen in 10 jaar) kunnen lokale initiatieven in de 7 betrokken kernen in het veengebied worden gefinancierd. Een adviesgroep, bestaande uit bewoners van die kernen, heeft de spelregels hiervoor opgesteld.

Leefbaar vraagt zich af of de gemaakte keuze, om aan elke kern jaarlijkse relatief vaste bedragen toe te wijzen, een juiste keuze is. Gebaseerd op ervaringen bij soortgelijke fondsen voorzien wij problemen en discussies in de toekomst als niet elke kern even actief blijkt te zijn. De politiek heeft hierop echter geen invloed gehad; de keus is door de verschillende groepen bewoners gemaakt. De 7 kernen konden het echter niet eens worden over de verdeling van het jaarlijkse vaste (per kern) en variabele (per inwoner) budget. Op basis van een advies van het College werd door de Raad voor een compromis gekozen, met de stemmen van GB, GL en D66 voor.

Afval

Op voorstel van het College besloot de Raad om de ophaalfrequentie van ‘de grijze bak’ te verlagen van 3 naar 6 weken. Wij zijn daar niet gelukkig mee en zullen de gevolgen van deze keuze kritisch volgen. Ook zijn wij benieuwd naar de ervaringen met de nog te plaatsen centrale afvalcontainers.

Camperplaatsen Exloo

In de laatste besluitvormende vergadering voor het reces agendeerde het College als ‘hamerstuk’ een voorstel om, in strijd met het bestemmingsplan, in te stemmen met de realisatie van dertien te exploiteren camperplaatsen als onderdeel van het EKO-punt in Exloo. Leefbaar vroeg zich af op welk beleid zo’n afwijking van het bestemmingsplan is gebaseerd en waarom zo snel, zo kort voor het reces, een besluit moet worden genomen. Wij willen graag eerst meer informatie, o.a. over de mening van omwonenden en verzochten het College besluitvorming uit te stellen tot na het reces. Het College bleek hiertoe niet bereid en het voorstel werd aangenomen met de stemmen van Leefbaar en GroenLinks tegen.

Tot slot

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Dat betekent dat onze partij zich hierop al voorbereidt, o.a. door het schrijven van een vernieuwd partijprogramma en door het opstellen van een kandidatenlijst. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar actieve inwoners van onze gemeente die concreet willen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving en die de lokale politiek een warm hart toedragen. Kijk eens op onze website www.leefbaar-borger-odoorn.nl en meld je als geïnteresseerde aan of neem contact op met onze fractieleden of de leden van het bestuur.

Deel dit bericht: