Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af

Leefbaar Borger-Odoorn vindt het een goede gewoonte om haar kiezers, leden en andere geïnteresseerde inwoners regelmatig te informeren over haar standpunten en haar werkzaamheden in de gemeenteraad. 

Nieuwe fractievoorzitter

Een belangrijke gebeurtenis voor de partij was het vertrek uit de raad van haar fractievoorzitter Alina de Roo. Gezondheidsperikelen dwongen haar al eerder om tijdelijk met haar raadswerk te stoppen. Inmiddels heeft zij vastgesteld dat haar herstel meer tijd en energie vraagt dan eerder was voorzien. Voorlopig stopt zij dus als raadslid, maar de partij hoopt in de toekomst weer een beroep op haar te kunnen doen. Op de achtergrond blijft zij ook nu zeker actief.

Nummer 3 op de kieslijst, Alle Tepper, had al eerder besloten niet voor een raadszetel te kiezen, maar actief te blijven als fractiesecretaris en bestuurslid. Gelukkig bleek Mandy Vos, lid van de steunfractie, bereid de plaats van Alina in te nemen. Annemiek de Groot is tot fractievoorzitter benoemd.

2e Exloërmond

Annemiek was ook onze vertegenwoordiger in de raadswerkgroep die een oplossing wilde zoeken voor de al veel te lang voortwoekerende ‘voetbalveenbrand’ in 2e Exloërmond. Na veel gesprekken met alle betrokken partijen werd uiteindelijk in de raad een voorstel aangenomen waarin een onderzoek naar een nieuw dorpshuis werd aangekondigd en waarbij de beide opererende voetbalvereniging samen afspraken moeten maken over het gebruik van de accommodatie in 2e Exloërmond.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Ook de voorbereidingen voor het nieuwe GVVP vroegen veel aandacht. Deze keer werden burgers en dorpsorganisaties uitgebreid betrokken bij de voorbereidingen. Dat leverde zo’n 900 suggesties en klachten op. Bij de stemming over het plan kwam Leefbaar Borger-Odoorn met een amendement en een aantal moties. De partij wilde graag meer uitzonderingen op het algemene beleid rond snelheden op bepaalde wegtypen. Daarmee wilde zij o.a. een oplossing bereiken voor de al lang bestaande problemen in Klijndijk. Bewoners willen graag een maximum van 30 km/u aan de Melkweg en de Hoofdweg, maar dat past niet bij de wens van de gemeente om deze tot Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) te bestemmen. Het voorstel werd niet overgenomen.

Ook verzocht de partij om een onderzoek naar de mogelijkheid tot het plaatsen van snelheidscamera’s op weggedeelten waar, volgens metingen, vaak veel te hard wordt gereden. Volgens wethouder Houwing zijn dergelijke camera’s echter nutteloos. Het verzoek werd niet gehonoreerd. 

Een motie van Leefbaar en een aantal andere partijen voor een proefafsluiting van de Valtherdijk voor doorgaand verkeer werd aangenomen. De bewoners rond de Valtherdijk worden al jaren geplaagd door (vracht)verkeer en het einde hiervan lijkt nu in zicht.

Een motie van de partij om snel maatregelen te nemen om de huidige 30 km/u zones in de gemeente echt ‘zelfregulerend’ te maken, haalde het ook niet. Uit metingen blijkt, dat door de ‘sobere’ inrichting van 30 km/u weggedeeltes, vaak veel te hard wordt gereden. Wethouder Houwing merkte op dat de inrichting van deze wegen echt niet ‘luxer’ zou worden.

Begroting 2020

Bij de begroting voor 2020 vroeg vooral de door het college voorgestelde verhoging van de Onroerende Zaak Belasting met 5% de aandacht van Leefbaar Borger-Odoorn. De partij vindt deze lastenverzwaring voor onze inwoners volstrekt onacceptabel evenals de verhoging van de afvalstoffenheffing. Leefbaar Borger-Odoorn stelde alternatieven voor om het schrappen van de voorgenomen OZB verhoging in de begroting te compenseren. Deze voorstellen haalden het niet, evenals een ander voorstel van oppositiepartijen om de stijging van de OZB te beperken.

Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

In de vergaderingen van 14 en 28 november kwam de Startnotitie RES aan de orde, een uitvloeisel van het landelijke Klimaatakkoord. 30 nieuw gevormde regio’s moeten samen de landelijk doelstellingen op het gebied van CO2 reductie en duurzame energie gaan verwezenlijken. Ook de provincie Drenthe is zo’n regio. Leefbaar Borger-Odoorn maakt zich zorgen over het hoge tempo dat ons door de landelijke en provinciale overheden wordt opgedrongen voor het formuleren van onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De concept RES moet in voorjaar van 2020 klaar zijn en landelijk blijkt dat vele gemeenten geen flauw benul hebben hoe ze deze materie moeten aanpakken. Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat onze gemeente haar bijdragen aan de opwekking van duurzame energie inmiddels meer dan voldoende geleverd heeft. Waarbij de lasten en lusten niet evenredig zijn verdeeld. 

Leefbaar Borger-Odoorn wil inwoners optimaal betrekken bij het formuleren van mogelijke doelstellingen voor de RES en heeft samen met Groen Links en de Christen Unie, een motie ingediend. Die haalde het niet; de overige leden van de raad hebben er voldoende vertrouwen in dat de gemeente zich zal inspannen om de inwoners optimaal te betrekken.

Tot slot

Leefbaar Borger-Odoorn heeft op dit moment 2 raadszetels. De partij verwacht dat dit er in 2022 meer gaan worden. De partij zoekt daarom versterking! Bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meedenken en actief meedoen met een lokale partij, neem dan eens contact op. Dat kan via het e-mailadres info@leefbaar-borger-odoorn.nl of via het contactformulier op onze website www.leefbaar-borger-odoorn.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de partij.