Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af

Zoals u het al een aantal keren hebt kunnen lezen in Week-In-Week-Uit leggen wij als Leefbaar Borger-Odoorn verantwoording af over ons doen en laten. Zo ook vlak voor het einde van dit jaar.

Leefbaar Borger-Odoorn (LBO) is dit jaar toegetreden tot de coalitie. Zowel in het coalitieakkoord als het bestuursprogramma ‘Samen denken, samen doen’ is een groot deel van ons gedachtengoed opgenomen. LBO is een groot voorstander van het behoud, verbeteren en verduurzamen van onze maatschappelijke voorzieningen. Immers, de maatschappelijke voorzieningen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van ons platteland. De gemeentelijke begroting voor het komende jaar maakt het mogelijk om een groot aantal van de maatschappelijk opgaven te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Een volledig nieuw en duurzaam Sportpark Odoorn;
  • Het, na renovatie, privatiseren van de voetbalaccommodaties in Valthermond en Borger;
  • De realisatie van een nieuw Esdal College in Borger, met als extra een eigen gymlokaal;
  • De realisatie van een nieuwe sporthal in Borger op de plaats van de huidige ‘De Koel’ met als extra een multifunctionele ruimte;
  • De renovatie van het gemeentehuis. Met deze renovatie is ook het gemeentehuis weer toekomstbestendig en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan flexibel werken en verduurzaming.

Achterstanden maatschappelijk vastgoed

De afgelopen bestuursperioden is er forse achterstand opgelopen als het gaat om onderhoud, renovatie en of nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed, zoals sportzalen/-hallen, schoolgebouwen, buurthuizen en noem maar op.

Binnenkort komt het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijs voor de besluitvorming naar de gemeenteraad. De gemeenteraad zal keuzes moeten maken welke gebouwen het eerst voor herbouw of ingrijpende renovatie in aanmerking komen. LBO heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat wij willen investeren op het veen. Dus we zullen dit Integraal Huisvestings Plan dan ook kritisch bekijken en daar waar nodig de prioriteit leggen bij gebouwen in het veen. Want onze jeugd heeft de toekomst,  ook in het veen.

Niet alleen voor het onderwijs maar ook voor het overige maatschappelijke vastgoed zal een prioritering worden vastgesteld.

Verhogen verkeersveiligheid

Verkeer en de verkeersbewegingen hebben altijd een grote invloed op de ervaren leefbaarheid binnen onze gemeente. Daarom heeft het verkeer ook onze bijzondere aandacht.

Bij de besprekingen over de komst van een nieuw Hallenhoes hebben wij hier hoog op ingezet. Wil je in Exloo investeren in de komst van een nieuwe accommodatie met een aanzuigende werking dan willen wij op voorhand dat de infrastructuur op orde is. Zodat onze inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de toename van verkeersbewegingen. Groei moet in balans zijn met de Cittaslow gedachte. Wij zijn dan ook tevreden met de toezegging van het college dat er wordt gewerkt aan de veiligheid bij de kruising Valtherweg/Hoofdstraat en dat daarnaast wordt gewerkt aan extra parkeervoorzieningen.

Maar in de gehele gemeente hebben we gewerkt aan het verhogen van de veiligheid, in het bijzonder van de zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers. Zo zijn de fietsoversteken in Exloo en Nieuw-Buinen inmiddels aangepast en verbeterd. In de toekomst wordt er gewerkt aan aanpassing voor de fietsoversteken in Valthe en Klijndijk.

LBO heeft oog voor de leefbaarheid en het verkeer in het hier-en-nu maar heeft ook oog voor de mogelijkheden en kansen in de toekomst. Zo is zij, vanaf de oprichting van de vereniging, al een groot voorstander van de realisatie van de Nedersaksenlijn. Een spoorverbinding tussen Twente en Groningen, via Emmen, Ter Apel, Stadskanaal en Veendam. De ontsluiting van onze gemeente via deze spoorverbinding zal naar verwachting goed zijn voor inwoners en ondernemers.

Het Hallenhoes

De besluitvorming rond het Hallenhoes kon ook op onze steun rekenen. Het is een mooi plan dat ervoor zorgt dat de dorpskern Exloo weer een hart krijgt. De beheersstichting van het Hallenhoes heeft forse subsidies binnengehaald om de plannen te realiseren. Voor LBO is van grote waarde dat deze plannen door een groot gedeelte van de inwoners van Exloo wordt gedragen. LBO heeft daarnaast veel waardering voor de inzet van vrijwilligers die zich sterk hebben gemaakt voor de komst van het Hallenhoes in Exloo. In het bijzonder voor die mensen die nu het ontbrekende stuk in de begroting voor het Hallenhoes financieel dekken. LBO heeft voldoende vertrouwen in de toekomstige exploitatie door alle vrijwilligers en heeft daarom gekozen om garant te staan voor de aanvullende lening. Een mooi voorbeeld van ‘Samen denken, samen doen’.

Energiecrisis en verduurzaming

Naast alle mooie ontwikkelingen heeft het huidige college ook veel oog voor onze inwoners, boeren en ondernemers die momenteel hard getroffen worden door de stikstof en energiecrisis. Zo heeft dit college de doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag vergroot door de inkomensnorm te verhogen tot 130% van het wettelijk minimumloon. Dit betekent dat meer inwoners de energietoeslag  kunnen aanvragen. Ook de mogelijke aanvullingen in de webshop voor onze minima en de toevoeging van een nieuwe witgoedregeling omarmen wij. 

Op 23 november heeft het college een eerste “ondernemers-ontbijt” georganiseerd in de Hunzebergen. Vanuit het loket ‘Ik ben Drents ondernemer’ en ‘MENSO’ zijn ondernemers bijgepraat over de mogelijkheden  voor ondersteuning die er ook voor hen zijn als het gaat voor verduurzaming.

Goed wonen

Ook blijven wij ons inzetten voor de diverse wooninitiatieven die vanuit onze inwoners komen.

Een eigen dak boven je hoofd is een basisrecht en moet ook voor onze jongeren mogelijk blijven. We blijven alert op kansen en mogelijkheden maar die moeten wel passen bij de omgeving en daarmee ook passen bij het leefbaar houden van onze gemeente. Voor alle inwoners van onze gemeente, of het nu gaat om jongeren, nieuwkomers en of ouderen, willen wij goede en passende huisvesting kunnen bieden. Ook voor ontheemden zoals statushouders, Oekraïners en asielzoekers hebben we ons het afgelopen jaar fors ingespannen om tijdelijke huisvesting te realiseren. Dit om de extreme situatie, zoals in Ter Apel heeft gespeeld, het hoofd te kunnen bieden.

Tot slot: ook het wind-dossier blijven wij kritisch volgen. Mogelijke gezondheidsschade moet worden voorkomen. Het mogelijk normeren van slagschaduw, hoog en laag frequent geluid op grond van Europeese regelgeving  kan een handvat zijn. Het is een lastig dossier met veel belangen waarbij voor ons alleen het belang van onze inwoners telt.

Kortom, LBO blijft zich inzetten voor de leefbaarheid van al haar inwoners.

Heeft u suggesties of wilt u actief meedoen neem dan contact op met  Annemiek de Groot, fractievoorzitter Leefbaar Borger-Odoorn,  

Mail

Mobiel: 06-36177602

Deel dit bericht: