LBO – Terugblik op activiteiten in het afgelopen half jaar

Nu de gemeenteraad binnenkort op zomerreces gaat, wil Leefbaar Borger-Odoorn verantwoording aan inwoners afleggen over haar handelen in het eerste halfjaar en haar standpunten opnieuw onder de aandacht brengen. 

Windenergie

Leefbaar Borger-Odoorn is bijzonder verontwaardigd over de wijze waarop de initiatiefnemers van het Windpark De Drentse Monden hun plannen hebben doorgedrukt, tegen de zin van 80% van de bevraagde inwoners van de gemeente en tegen de zin van de lokale en provinciale politiek. De plannen zijn overduidelijk enkel financieel gedreven. De initiatiefnemers verrijken zich en de omgeving heeft het nakijken. En middels is wel duidelijk dat wind op land slechts een minimale bijdrage levert aan de verduurzaming van de energieproductie!

Nu de plannen waarschijnlijk doorgaan, maakt Leefbaar Borger-Odoorn zich sterk voor een royale tegemoetkoming richting omwonenden, bijvoorbeeld via een gebiedsfonds. 

Leefbaar Borger-Odoorn is tegenstander van grootschalige windprojecten op land. Het verstoort het (veen)landschap, woningprijzen dalen en omwonenden kunnen te maken krijgen met gezondheidsklachten.

De partij heeft zich, met vele anderen, buitengewoon gestoord aan de slechte wijze waarop door de initiatiefnemers is gecommuniceerd over de eerste transporten van onderdelen van windturbines. Wederom wordt aangetoond dat deze mensen volstrekt doof zijn voor de gevoelens en bezwaren van de omwonenden.

Zonne-energie

Leefbaar Borger-Odoorn is voorstander van zonne-energie, maar bij voorkeur op woningen van particulieren en daken van bedrijfs- en overheidsgebouwen. Eventuele zonneparken (bij voorkeur niet op goede landbouwgrond) zijn volgens de partij alleen te realiseren als omwonenden instemming verlenen en (financieel) mogen deelnemen. De plannen Daalkampen in Borger en Paardetangendijk in Buinerveen zijn een voorbeeld hoe het volgens de partij niet moet en zij is tegen deze plannen. Er zijn teveel bezwaren van omwonenden.

Regionale Energie Strategie (RES)

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepubliceerd. Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s die concrete doelen moeten stellen m.b.t. het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind en zon. Drenthe is zo’n RES-regio. Van onze gemeente wordt verwacht dat zij ook concrete doelen stelt. Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat met de  komst van windturbines en met de al gerealiseerde zonneparken onze gemeente al meer dan voldoende heeft bijgedragen op dit gebied. Extra eisen zijn onacceptabel wat de partij betreft. En ‘van het gas af’ is voor de partij voorlopig een brug te ver.

Verkeer

Gezien de summiere uitvoering van het oude GVVP en de doorlopende bezuinigingen op dit gebied door vorige colleges, verbaast het Leefbaar Borger-Odoorn niet dat er meer dan 1000 suggesties zijn ingediend voor het nieuwe GVVP door inwoners. De partij zal zich er sterk voor maken dat deze stemmen van inwoners een plek krijgen in het nieuwe GVVP.

Volgens het eerste concept van het nieuwe GVVP zal de weginrichting in de hele gemeente in overeenstemming worden gebracht met de lokaal geldende maximum snelheid. Weggebruikers zullen worden gestimuleerd c.q. ‘gedwongen’ om zich aan de maximum snelheid te houden. Leefbaar Borger-Odoorn staat achter dit uitgangspunt en hoopt dat er voldoende middelen beschikbaar komen om dit voornemen te realiseren. Zodra het nieuwe GVVP is vastgesteld, dringt de partij er op aan dat bekende knel- en pijnpunten met prioriteit worden aangepakt.

Leefbaar Borger-Odoorn is voorstander van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door onze dorpen. Zij steunt daarom de wens van Dorpsbelangen Klijndijk om de snelheid binnen het dorp terug te brengen naar 30 km per uur. 

Leefbaarheid in 2e Exloërmond

Leefbaar Borger-Odoorn heeft in september 2018 een initiatiefvoorstel ingediend waarin het College werd gevraagd om er op korte termijn voor te zorgen dat de Treffer ’16 kan beschikken over een passende voetbalaccommodatie en dat er op langere termijn gezocht wordt naar passende oplossingen voor de toekomst van 2e Exloërmond. Leefbaar Borger-Odoorn maakt nu deel uit van een speciaal opgerichte kerngroep, bestaande uit een afgevaardigd raadslid uit elke partij. Deze kerngroep is bezig om samen met diverse partijen uit het dorp een toekomstvisie te ontwikkelen. Binnen deze groep wordt er, los van politieke kleur, naar passende oplossingen gezocht. Plezierig samenwerken is daarbij voor de partij een belangrijk uitgangspunt.

Sociale Domein

Het sociale domein (Zorg, WMO, Participatie, Jeugdhulp etc.) staat op dit moment erg in de belangstelling. Met name de tekorten in de jeugdzorg brengen veel gemeenten in ernstige financiële problemen. Voor onze gemeente is dat niet het geval, maar de grote bedragen die in het sociale domein rondgaan (ca. de helft van de gemeentelijke begroting) maken het noodzakelijk om de activiteiten van de gemeente en haar partners op dit gebied zorgvuldig te volgen. Zo dringt Leefbaar Borger-Odoorn al enige tijd aan op een onderzoek naar de effectiviteit van de werkwijze van Emco en Wedeka, twee externe partijen waarin onze gemeente (financieel) deelneemt. Wellicht kan de gemeente SW trajecten beter zelf vormgeven en daarover de regie houden. Vanzelfsprekend staat het belang van de betrokken werknemers hierbij altijd voorop!

Helaas heeft College heeft tot vandaag geweigerd om zo’n onderzoek te laten uitvoeren. 

Woningbouw

Leefbaar Borger-Odoorn is blij met de nieuwe woonvisie. De partij wil inwoners behouden en nieuwe inwoners aantrekken. Het in kaart brengen van woonwensen is daarbij belangrijk. 

De partij verwacht dat met voldoende passende huisvesting, zeker voor ouderen en starters, de verwachte krimp kan worden afgeremd en wellicht wel tot staan kan worden gebracht.