Terugblik raadsvergaderingen – april, mei en juni

Een belangrijk onderwerp in de afgelopen periode was de zgn. Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe waarin een aantal gemeentes, samen met de Provincie en het Rijk in vier jaar totaal 40 miljoen euro investeren in projecten op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. De gemeenten investeren totaal 10 miljoen euro, evenals de Provincie; het Rijk draagt 20 miljoen bij.

De bijdrage van Borger-Odoorn zal ongeveer 200.000 per jaar bedragen. Al tijdens de Oriënterende Raadsvergadering van 9 mei werd duidelijk dat alle partijen sympathiek staan tegenover deze plannen. In de Besluitvormende Raad van 29 mei werd gestemd; alle partijen waren voor. Namens Leefbaar Borger-Odoorn drong Alina er bij het College op aan om vooral aan te sluiten bij bestaande projecten en om de Raad eens per kwartaal te informeren over de ontwikkelingen. Wordt vervolgd!

In de Oriënterende Raadsvergadering van 6 juni werd een voorstel van het College besproken rond Reserves en Voorzieningen van de gemeente. Simpelweg komt dit voorstel er op neer om verschillende, in het verleden gevormde bestemmingsreserves (spaarpotjes voor een bepaald doel) op te heffen en deze gelden toe te voegen aan de Algemene Reserve. Onze fractie steunt dit voorstel omdat deze aanpak het inzicht en de budgetfunctie van de Raad verbetert. Wel vinden wij het belangrijk dat gelden die voor het Zorgdomein gereserveerd waren daarvoor ook beschikbaar blijven. Dat domein lijdt onder tekorten die de komende jaren alleen nog maar toe lijken te nemen.

In de Besluitvormende Raad hebben wij een vraag gesteld over het standpunt van het College over de transporten van onderdelen van windturbines over het grondgebied van onze gemeente. Wethouder Buijtelaar meldt dat de onderdelen voor de eerste molen niet over de grond van onze gemeente worden aangevoerd. Voor volgende molens worden wel transporten over gemeentegrond verwacht. Eventuele schade aan wegen en/of groep komt voor rekening van de initiatiefnemers.

In de Besluitvormende Raadsvergadering van 9 mei werd de Raad gevraagd om de ontheffing van ingezetenschap van wethouder Houwing te verlengen. Volgens de Gemeentewet moet een wethouder ingezetene van de gemeente zijn. Mevrouw Houwing (VVD) is dat niet. De Raad kan ontheffing voor een jaar verlenen (en dat is destijds gebeurd) en deze kan, in bijzondere gevallen’ telkens met maximaal een jaar worden verlengd.

Onze fractie stemde tegen; wij vinden dat er geen sprake is van een ‘bijzonder geval’, zoals bedoeld in de Gemeentewet. De overige partijen bleken echter geen moeite met verlenging te hebben.

Eveneens op 9 mei antwoordde het College op een aantal vragen van onze fractie over de gezondheidsrisico’s van het plaatsen van 5G-zeldmasten. Er zijn nog geen vergunningen voor plaatsing verleend in onze gemeente en de (nationale) discussie over mogelijke gezondheidsrisico’s wordt aandachtig gevolgd.