Uit de Raad: Leefbaar Borger-Odoorn legt verantwoording af

Zoals gebruikelijk legt Leefbaar Borger-Odoorn periodiek verantwoording af aan haar kiezers, leden en andere geïnteresseerden over ingenomen standpunten en het opereren in de gemeenteraad.

Als gevolg van de Coronapandemie was het voor de gemeenteraad van Borger-Odoorn een bijzonder halfjaar. In verband met de maatregelen kon niet meer in de Raadszaal worden vergaderd. In september werd uitgeweken naar het Dorpshuis in Valthe en vanaf oktober vonden de vergaderingen digitaal via Zoom plaats. Dat was wennen.

September en oktober

We ondersteunden een (aangenomen) motie waarin het College werd opgeroepen aan te sluiten bij de Coalition of the Willing, een initiatief om een aantal kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland op te vangen.

We stelden vragen aan het College over de gang van zaken rondom de voetbaldiscussie in 2e Exloërmond. Jammer dat de rechter uiteindelijk moest oordelen maar wij zijn verheugd over het resultaat dat De Treffer ’16 duidelijkheid heeft over het gebruik van de velden in het komend seizoen. Deze club verdient het, mede door de actieve rol die zij, ook buiten het voetbal, binnen het dorp speelt.

De tarifering voor de verwerking van het afval  was een steeds terugkerend item in de laatste vergaderingen. De doelstelling om de hoeveelheid restafval (grijze container) zoveel mogelijk te beperken is leidend. Over de wijze waarop en over de verschillende mogelijkheden zijn de partijen in de gemeenteraad het nog steeds niet helemaal eens. Leefbaar Borger-Odoorn is er geen voorstander de tarieven nu al weer te verhogen. Wel zien wij graag een goede voorlichting aan onze inwoners en zo mogelijk een proef met de nieuw voorgestelde maatregelen alvorens een definitief besluit te nemen.

De verkeerssituatie aan de Valtherdijk waar bewoners ernstige overlast ondervinden van veel en zwaar doorgaand (vracht) verkeer vroeg ook onze aandacht. De gemeente zegde toe een proef te gaan doen met afsluiting voor niet-bestemmingsverkeer. Op basis van de uitkomsten van deze proef zal er een definitieve oplossing voor de problemen komen.

De pop-up camping aan de Valtherweg zorgde ook voor overlast bij de omwonenden. Naar aanleiding van onze vragen heeft de gemeente toegezegd bij toekomstige activiteiten betere afspraken te gaan maken met de organisatoren van het evenement en adequaat te gaan handhaven.

 

November en december

De begroting voor 2021 werd besproken en vastgesteld.. Vergeleken met veel andere gemeentes staat Borger-Odoorn er financieel beter voor. Maar ook hier drukken de kosten binnen het Sociaal Domein zwaar op de begroting. Vele fracties vroegen om scherpere sturing op dit onderdeel.

Leefbaar Borger-Odoorn maakte, als enige, bezwaar tegen de stijging van de Onroerende Zaak Belasting met 1,75%. Vorig jaar werd deze belasting, naar onze mening onnodig, met een forse 5% verhoogd. Wij vonden het daarom redelijk om nu van een verhoging af te zien. Samen met andere partijen dienden we een motie in over het aanpakken van achterstallig onderhoud op verschillende fietspaden in onze gemeente.

Eveneens samen met anderen verzochten we het College, in een motie, om extra aandacht voor mogelijkheden van woningbouw in diverse dorpen van onze gemeente, o.a. op inbreidingslocaties. Reeds eerder hadden wij er bij het college op aangedrongen voortvarend aan de slag te gaan met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Borger-Odoorn is geen krimpgemeente meer. De veranderde markt biedt ons kansen. Een heldere visie op wonen, werken, bereikbaarheid en voorzieningen is onmisbaar bij het verzilveren van die kansen.

Bij de bespreking van de toekenning van Dorpsbudgetten vroegen wij wederom aan het College om alleen verenigingen toe te laten als erkende overlegpartner namens dorpen c.q. wijken. Het waarom hebben we in een vorig artikel in WI/WU toegelicht.

Leefbaar Borger-Odoorn is blij met de plannen voor een nieuw gebouw voor het Esdal

college in Borger. Dat past bij de doelstelling om voorzieningen voor onze gemeente te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Wel hebben wij gevraagd om de mogelijkheid te bezien om ook bij de nieuwe accommodatie een sporthal te realiseren.

Tot slot

Het lijkt ver weg, maar de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Dat betekent dat onze partij zich hierop gaat voorbereiden, o.a. door het schrijven van een nieuw partijprogramma en door het opstellen van een kandidatenlijst. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar actieve inwoners van onze gemeente die concreet willen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving en die de lokale politiek een warm hart toedragen. Kijk eens op onze website www.leefbaar-borger-odoorn.nl en meld je als geïnteresseerde aan of neem contact op met onze fractieleden of de leden van het bestuur.

 

Wij wensen u allen een gezond en voorspoedig 2021 toe.

Deel dit bericht: