Terugblik raadsvergadering – 7 en 28 februari

In januari 2019 werd door de Raad niet vergaderd. De op 17 januari geplande vergadering werd geannuleerd wegens een gebrek aan agendapunten.

In februari werd de ‘schade’ ingehaald.

Vergadering 7 februari

Marieke Hensen uit Klijndijk sprak in over inwoner-/burgerparticipatie. Door aan insprekers opgelegde beperkingen voelt zij zich overigens niet echt welkom bij de Raad. Ook is het haar opgevallen dat veel raadsleden niet echt geïnteresseerd lijken in het verhaal van insprekers. Marieke vroeg zich ook af of en hoe de boodschap van insprekers wordt doorgegeven aan het ambtelijk apparaat. Zij drukte de Raadsleden nogmaals op het hart goed te luisteren naar de  inwoners, gebruik te maken van de aanwezige know-how en inbreng en het begrip participatie echt serieus te nemen. Marieke besloot met de boodschap dat zij zich wil blijven inzetten voor haar dorp en dat de Raad ‘nog niet van haar af is’. Leefbaar Borger Odoorn neemt haar boodschap ter harte!

Op de agenda stond, wederom, het punt gebruik voetbalvelden 2e Exloërmond. Het College heeft besloten om, naast De Treffer ’16,  ook de in 2018 ter ziele gegane voetbalvereniging TEVV in principe weer speelrecht op de velden te verlenen, mits aan de eisen van de KNVB wordt voldaan. Leden van de De Treffer’16 waren niet blij met dit besluit. Er werd door hen wederom ingesproken en op de publieke tribune werd soms luidruchtig blijk gegeven van goed- of afkeuring.

Leefbaar Borger-Odoorn heeft in de loop van februari aan het College gevraagd op welk beleid de beslissing tot het verlenen van speelrecht aan een 2e vereniging op het complex in 2e Exloërmond is gebaseerd. Een memo van toelichting van het College hierop werd in de vergadering van 28 februari (zie hierna) behandeld. Deze bleek zoveel discussie op te leveren dat werd besloten het onderwerp te agenderen voor een volgende Raadsvergadering. Wordt dus vervolgd!

De behandeling van de verschillende agendapunten nam zoveel tijd in beslag dat de voorzitter tegen 23.00 aan de Raad moest vragen of na 23.00 uur zou kunnen worden doorvergaderd, o.a. om belangrijke onderwerpen rond de begroting 2019 te bespreken. Voor dit doorvergaderen bleek geen meerderheid te vinden. De bijeenkomst werd rond 23.00 beëindigd.

 

Vergadering 28 februari

Op de agenda voor de oriënterende vergadering stond o.a. een memo van het College over de stand van zaken rond de aansluitmogelijkheden van zonnepanelen op het elektriciteitsnet. Leefbaar Borger-Odoorn heeft het College hierover een aantal vragen gesteld, onder meer naar aanleiding van de berichten over de problemen die de V.V. Nieuw-Buinen op dat punt ondervindt. De wethouder heeft binnenkort overleg met verschillende betrokken instanties en zal de Raad daarna informeren. Leefbaar Borger-Odoorn vindt het wenselijk dat particulieren en verenigingen e.d. voorrang krijgen bij aansluiting op het net, boven commerciële partijen.

Tijdens de besluitvormende vergadering kwamen (actuele c.q. schriftelijke) vragen van het CDA en van Leefbaar Borger-Odoorn aan de orde over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zendmast voor telecommunicatiedoeleinden in Ees. Leefbaar Borger-Odoorn vroeg om aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van vooral 5G-straling. Hoe gaat het College met deze risico’s om? Echte duidelijkheid over het al dan niet bestaan van gezondheidsrisico’s rond deze technologie is er niet. Bij de plaatsing is door de gemeente o.a. uitgegaan van de richtlijnen van de VNG.

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was het Collegevoorstel rond het vrijspelen van een startbedrag van 250.000 euro voor nieuw beleid en het voorstel voor incidentele bestedingsvoorstellen 2019. Ook kwam een brief van de Provincie met oordelen over de begroting van onze gemeente aan de orde.

Deze ‘late’ behandeling van dit onderdeel van de begroting was noodzakelijk omdat in een vorige raadsvergadering werd geconstateerd dat het College, ten onrechte, geen rekening had gehouden met een afgesproken reservering van 250.000 euro voor nieuw beleid. Om deze reservering alsnog mogelijk te maken moest een aantal bestedingsvoorstellen ‘sneuvelen’ c.q. budget inleveren.

Een amendement van het CDA om reserves aan te spreken voor achterstallig bomenonderhoud, het beschikbaar stellen van middelen voor een speeltuin in Borger en voor het aantrekken van een subsidiecoördinator werd door de wethouder ontraden en haalde het (dus) niet.

Naar aanleiding van de discussie en een advies van de Provincie in dit kader zal het College binnenkort een overzicht van de totale reservepositie van de gemeente presenteren. De Raad kan besluiten om ruimte in deze positie beschikbaar te maken voor het doen van investeringen, bijvoorbeeld ten behoeve van achterstallig bomenonderhoud.

Deze keer eindigde de vergadering op een fatsoenlijk tijdstip!