Terugblik raadsvergadering – 8 november

Het belangrijkste agendapunt van de laatste raadsvergadering was de behandeling van de begroting 2019. Tegelijkertijd zou de inhoud van het Bestuursprogramma 2018-2022 worden besproken. Van dat laatste kwam overigens weinig terecht. De raad had de stukken pas zeer recent ontvangen en had zich nog nauwelijks een mening over de inhoud kunnen vormen.

De begroting was voor het eerst in een ‘nieuwe stijl’ opgemaakt. Meer vertellen en minder tellen, was de doelstelling. Het college legde de raad tevens een ‘beleidsarme’ begroting voor. Er werden geen concrete bestedingsvoorstellen gedaan; die moesten, volgens het college, van de raad komen. Meerdere raadsleden van de oppositie gaven aan niet gelukkig te zijn met deze aanpak. Van het college worden een duidelijke visie en heldere voorstellen verwacht. Beide ontbraken in de voorgelegde stukken. De coalitie vond het, zoals verwacht, allemaal prachtig, de oppositie was duidelijk ontevreden met deze aanpak.

Veel ervaring heeft onze jonge partij natuurlijk nog niet met het bestuderen en bespreken van een gemeentelijke begroting. En eerlijk gezegd viel het ons niet echt mee! Veel woorden, weinig concrete voorstellen. We vonden het moeilijk om ons een goed oordeel te vormen. Het was een sluitende begroting, dat wel!

Tijdens de behandeling kwamen de problemen binnen de ambtelijk organisatie aan de orde. In de begroting wordt op meerdere plekken aangehaald dat het ambtelijk apparaat moeite heeft om de opgelegde taken goed en tijdig op te pakken. Er is sprake van een relatief fors ziekteverzuim,een stuwmeer aan niet opgenomen vrije dagen en afdelingen die duidelijk onderbezet zijn. ‘Toevallig’ hoorden verschillende raadsleden tijdens een voorbespreking met ambtenaren dat er forse bedragen nodig zijn (6 ton incidenteel en 7 ton structureel) om de problemen binnen de gemeentelijke organisatie op te lossen. In de begroting zijn deze bedragen niet duidelijk te plaatsen. De oppositie sprak haar ongenoegen hierover uit. Het woord ‘bestuurscrisis’ werd in de wandelgangen al gehoord.

In komende raadsvergadering zal de begroting, aangevuld met concrete bestedingsvoorstellen, nogmaals aan de orde komen.

In deze vergadering werden, door de oppositie, nog een aantal moties en amendementen ingediend.

Onze fractie stelde in een amendement voor om de Onroerend Goedbelasting (OZB) voor 2019 niet de verhogen. Aanname werd door de wethouder ontraden, dus haalde deze het niet. Ook stelde onze fractie voor om een onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheid om uit te treden uit de gemeenschappelijke regelingen Emco en Wedeka. Het (financiële) reilen en zeilen van beide bedrijven leidt vele malen per jaar tot zure discussies in de Raad. Ook aanname van deze motie werd door de wethouder ontraden; de uitkomst laat zich daarmee raden; niet aangenomen.

Samen met de PvdA, de CU en het CDA dienden we een amendement in om concreet geld beschikbaar te stellen voor het oplossen van problemen in 2e Exloërmond.  De coalitie was niet voor; dus niet aangenomen.

Met CDA, CU, GL en PvdA werd een amendement ingediend om de geldstroom voor Jeugdhulp voor de komende jaren vast te stellen op minimaal het bedrag dat daarvoor in 2019 is begroot. Dit amendement werd gelukkig aangenomen. Dat gold tevens voor een door D66 en door ons, CDA en GL gesteund amendement voor een pilot voor de plaatsing van laadpalen voor elektrisch auto’s.

 

Wordt vervolgd!