Terugblik raadsvergadering – 6 september

Na een lang zomerreces vergaderde de raad weer op 6 september. Het was een behoorlijke uitgebreide agenda met veel ingekomen stukken.

Ankie Huijing van het CDA zat, als vervanger, de oriënterende raad voor. Zij kweet zich prima van haar taak.

Er werd wederom ingesproken door bewoners van de Daalkampen in Borger die de geplande aanleg van een groot zonnepark naast hun wijk met afgrijzen tegemoet zien. Wij steunen hun bezwaren. Wij zijn tegen de aanleg van grootschalige zonneparken zolang niet alle geschikte daken in onze gemeente van zonnepanelen zijn voorzien. Tevens wordt het inmiddels steeds duidelijker dat de initiatiefnemers voor grote zonneparken (en windparken) minder interesse hebben in het aspect duurzaamheid dan in de beschikbare subsidies.

Alle partijen verheugden zich over het voornemen van het College om middelen beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. Onze partij stelde nog wel enige vragen over de beperkte hoogte van het budget daarvoor. Men moet er snel bij zijn anders is de pot al weer leeg!

Veel vragen werden vanuit de Raad gesteld over de kosten van de voorgestelde herinrichting en renovatie van het voetbalcomplex De Drift bij Borger. Over dit onderwerp zal in de komende raadsvergadering van 27 september waarschijnlijk een besluit worden genomen.

Het voorstel om al gereserveerde middelen ter beschikking te stellen voor een aantal verkeersmaatregelen gerelateerd aan de aanpassingen van Rijksweg N34 leverde veel stof tot discussie.

De Raad vroeg zich af waarom dit voorstel überhaupt ter sprake kwam in de raad; het college beschikt toch al over deze middelen. Wethouder Houwing verklaarde dat zij in het licht van transparantie en de discussie rond Rijksweg 34 dit punt toch graag in de raad wilde behandelen. Onze partij is van mening dat, vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State over de geplande aansluiting van de N34 bij Klijndijk c.q. Emmen-Noord, er nu geen ingrijpende besluiten moeten worden genomen. Ook is de raad nog in overleg met Dorpsbelangen Klijndijk over de totale verkeerssituatie in en rond het dorp.

Wel zijn wij van mening dat met het oplossen van probleemsituaties, zoals aan de parallelweg richting Ees, het Zuiderdiep in 2e Exloermond en aan de Valtherdijk, niet behoeft te worden gewacht tot het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is vastgesteld. Met gezond verstand en inlevingsvermogen kunnen daarvoor door het college direct maatregelen worden genomen.

Vanuit de oppositie werden vragen gesteld over door de gemeente te betalen kosten als gevolg van het niet correct opereren bij procedures in de Raad van State; is hier sprake van een probleem in de organisatie? Volgens de wethouder berust e.e.a. op toeval.

Zeker voor een aantal fractiegenoten, die als vrijwilliger intensief betrokken zijn bij het zwembad de Zwaoi in Valthermond, was het voorstel voor verzelfstandiging van de drie openluchtzwembaden in onze gemeente, buitengewoon spannend en belangrijk.

Na de verzelfstandiging van de zwembad de Zwaoi in Valthermond hebben vele vrijwilligers en een enthousiast bestuur een geweldige prestatie geleverd! Het bad wordt prima bezocht. Er zijn veel duurzaamheidsmaatregelen getroffen en er kan worden volstaan met een beperkte (subsidie) steun door de gemeente. Het werken met veel vrijwilligers kent echter ook zijn beperkingen, vooral op het punt van de noodzakelijke continuïteit. In het licht van het voortbestaan van dit succesvolle bad kon het bestuur van de Zwaoi zich daarom best vinden in het voorstel van de gemeente om alle drie gemeentelijke buitenbaden in één zelfstandige organisatie (BV of coöperatie) onder te brengen. Er kan dan voldoende gekwalificeerd, betaald personeel worden aangetrokken. De bedoeling is dat de bestaande betaalde arbeidsplaatsen in de drie baden kunnen worden gehandhaafd maar dat voor alle baden ook een beroep zal moeten worden gedaan op vrijwilligers.
Per 1 januari 2019 moet de nieuwe organisatie een feit zijn. Leefbaar Borger-Odoorn is vanzelfsprekend blij dat de continuïteit van de baden en zeker die van de Zwaoi, op deze wijze voor de komende 10 jaren gegarandeerd is.

Tegen het einde van de vergadering werd nog, voor een tweede keer gestemd over een motie van GB en D66 m.b.t. de geplande BTW-verhoging van 6 naar 9%.

Onze fractie vond zo’n motie symboolpolitiek en stemde daarom tegen. Het grootste deel van de Raad was het met ons eens. De motie werd verworpen.