Terugblik raadsvergadering – 13 december

De vergadering begon uitermate ontspannen. Dat werd wel anders in de loop van de avond!

De wijziging van het bestemmingsplan rond het land van Bartje was wederom van de agenda afgevoerd. Er wordt nog overlegd tussen het park, de omwonenden en de gemeente over mogelijk aanpassingen. Wordt vervolgd.

Leefbaar Borger-Odoorn stelde een vraag over de stand van zaken rond de gezondheids-nulmeting in verband met de dreigende komst van een groot windpark. Er wordt door verschillende partijen, waaronder de GGD en Platform Storm overlegd. Ook dit wordt vervolgd!

Ook hebben we een schriftelijke vraag ingediend rond de voorgenomen kap van 11 bomen aan de Torenlaan in Borger. Daartegen zijn meerdere bezwaren ingediend. Wij wachten het antwoord van het college af.

Bij de ingekomen stukken trokken de Intentieverklaring Drentse Regionale Energiestrategie en de brief van het Bestuur van VV De Treffer ’16 onze aandacht.

De Drentse energiestrategie beoogt ‘het samenwerken tussen regionale partijen om te komen tot een gezamenlijk gedragen keuze voor gebieden, voor projecten en voor de implementatie en uitvoering van die projecten’. Wij hebben het college herinnerd aan de toezegging om een aparte raadsbijeenkomst over het onderwerp energie te organiseren. Tevens hebben wij benadrukt dat de raad uiteindelijk besluit over de inhoud van de strategie en dat het college de raad in deze niet mag binden. Wij moeten ons geen doelstellingen op dit gebied laten opdringen.

Leefbaar Borger-Odoorn maakt zich zorgen over een mogelijke verdere aanslag op de lokale autonomie, zoals we die al hebben gezien bij de besluiten rond het windmolenpark.

Naar aanleiding van de brief van de Treffer ’16 hebben wij er bij het college op aangedrongen in goed overleg te blijven met de vereniging.

Het belangrijkste agendapunt van de avond betrof het Collegevoorstel Bestedingsvoorstellen in het kader van de begroting voor 2019. Wij hebben al eerder opgemerkt dat wij deze Begroting ‘Nieuwe Stijl’ niet vinden uitblinken in duidelijkheid en overzichtelijkheid.  Wij hebben het college verzocht bijzondere aandacht te besteden aan een overzichtelijke en begrijpelijk presentatie van voornemens en cijfers aan onze inwoners. Volgens de huidige planning vindt die in januari plaats.

Tegen het einde van de avond bleek dat bij het opstellen van de begroting een belangrijk uitgangspunt van de Financiële Beleidskaders door het college was genegeerd. Hierdoor ontstond een ‘gat’ van 250.000 euro! Vooral de oppositie was verontwaardig over het feit dat dit besluit niet met de Raad was gedeeld. ‘Tijdens de wedstrijd kun je de spelregels niet veranderen’!

Na veel overleg werd besloten dat het college in januari met een nieuw voorstel bestedingsvoorstellen 2019 zal komen. Leefbaar Borger-Odoorn zal er voor strijden dat in deze bestedingsvoorstellen in elk geval voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en voor verdere maatregelen ter verbetering van de organisatie van en de dienstverlening door het gemeentelijk apparaat.

Uiteindelijk was het toch weer ruim na 12.00 uur dat de vergadering kon worden gesloten.