Motie van treurnis

In de laatstgehouden raadsvergadering op 18 februari 2021 heeft Leefbaar Borger-Odoorn,  gesteund door andere partijen, onderstaande motie ingediend. De motie werd aangenomen met 11 tegen 10 stemmen. Groen Links en Gemeentebelangen stemden tegen.

Motie van Treurnis

De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op: 18 februari 2021

Onderwerp:

Het vertrek, met medeneming van zijn raadszetel, van de heer M. Geertsma uit de fractie van de Partij van de Arbeid en zijn aansluiting bij de raadsfractie van Groen Links

De raad van de gemeente Borger-Odoorn

Kennis genomen hebbend van:

  • de brief van de heer Geertsma aan de heer Seton waarin hij mededeelt dat hij, in goed overleg met de heer P.J. de Groot van Groen Links, besloten heeft zich per 12 februari 2021 aan te sluiten bij de raadsfractie van Groen Links en daardoor per die datum geen deel meer zal uitmaken van de fractie namens de Partij van de Arbeid.

Overwegende dat:

  • de samenstelling van de Raad aan het begin van de Bestuursperiode bepaald wordt door de verkiezingsuitslag;
  • de stap van de heer Geertsma een afwijking van die verkiezingsuitslag betekent;
  • deze stap weliswaar wettelijk is toegestaan maar aan de kiezer niet is uit te leggen.

Is van mening dat:

  • de stap van de heer Geertsma het aanzien van de lokale politiek ernstig schaadt;
  • de stap van de heer Geertsma blijk geeft van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel richting de kiezer en de overige leden van de gemeenteraad;
  • vertrouwen in een samenwerkingsrelatie een groot goed is en dat dit mede de basis vormt voor een oprechte democratie;
  • de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente is en dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben naar de samenleving.
  • de stap van de heer Geertsma om deze redenen uitermate betreurenswaardig is.

Spreekt uit:

  • haar treurnis over de overgang, tijdens de lopende raadsperiode, van raadslid Geertsma van de Partij van de Arbeid naar Groen Links.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deel dit bericht: