Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober jl. was de vaststelling van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) het belangrijkste agendapunt. Het vorige plan dateerde van het jaar 2000. Van de actiepunten uit dat vorige plan werd overigens, door verschillende omstandigheden, waaronder budgetbeperkingen, slechts 25% gerealiseerd.

Op verschillende manieren hebben burgers en andere partijen de gelegenheid gehad inbreng te leveren bij de totstandkoming van het nieuwe plan. Er werden ongeveer 900 opmerkingen en voorstellen aangedragen.

Leefbaar Borger-Odoorn kan zich goed vinden in de belangrijkste kernopgaven voor het GVVP:

  1. Kwaliteit van de leefomgeving
  2. Een heldere verkeersstructuur
  3. Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Ook vinden we de verschillende wegcategorieën met de daarbij behorende maximumsnelheden best duidelijk en begrijpelijk. Voor doorgaande wegen richting provinciale wegen of andere gemeentes, de zogenaamde Gebiedsontsluitingswegen, zal in onze gemeente buiten de bebouwde kom een maximum van 80 km/u gelden en binnen de bebouwde kom een maximum van 50 km/u. Voor overige verbindingen tussen de dorpen in onze gemeente en het overige wegennet binnen de dorpen geldt straks buiten de bebouwde kom een maximum van 60 km/u en binnen de bebouwde kom 30 km/u. Het aantal 30 km/u gebieden zal daardoor aanzienlijk worden uitgebreid; van belang voor onze leefomgeving en de verkeersveiligheid.

In het GVVP is wat ons betreft ook voldoende aandacht besteed aan het niet-gemotoriseerde verkeer, zoals fietsers, paardrijders en menners.

Een belangrijk uitgangspunt binnen het nieuwe GVVP is dat de inrichting van de weg duidelijk moet maken welke maximum snelheid van toepassing is. Bestuurders moeten zich bewust kunnen zijn op welke type weg zij zich bevinden. Voordat alle wegen in onze gemeente conform dit uitgangspunt zijn ingericht zullen we waarschijnlijk het einde van de looptijd van dit GVVP (10 jaar) wel hebben bereikt.

In verband met soms al lang bestaande knelpunten en overlast gevende verkeerssituaties in onze gemeente had Leefbaar Borger-Odoorn 1 amendement en 4 moties ingediend.

In het amendement werd voorgesteld om in het GVVP op te nemen dat in bepaalde situaties het toepassen van maatwerk mogelijk moet zijn. Dus een inrichting c.q. maximumsnelheid van een weg of weggedeelte die afwijken van de basisuitgangspunten. Wij wilden graag dat de gemeenteraad over dergelijke maatwerksituaties zou kunnen beslissen.

Het amendement werd door de wethouder ontraden en haalde het dus niet..

Een enigszins vergelijkbaar, maar naar onze mening minder sterk amendement van de PvdA, haalde het wel.

Ook verzochten wij in een motie om de bestaande 30 km-zones zo snel mogelijk volgens de nieuwe uitgangspunten in te richten. In de huidige situatie zijn deze vaak slecht herkenbaar ingericht met het gevolg dat op veel plaatsen te hard wordt gereden.  Deze situaties verdienen wat ons betreft snelle aandacht. Ook deze motie werd door de wethouder ontraden, met het verwachte gevolg; niet aangenomen.

Ook op 50 km/u wegen in onze gemeente wordt, volgens metingen, veel te hard gereden. Zeker waar sprake is van dichtbij de rijbaan gelegen woningen (bijvoorbeeld de Zuiderdiepen in de Monden) zorgen deze hoge snelheden met de bijbehorende motor- en bandengeluiden voor veel overlast.

Omdat de politie slechts beperkt kan handhaven hebben wij in motie gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot plaatsing van snelheidscamera’s. De wethouder bleek geen behoefte aan zo’n onderzoek te hebben en ontraadde de motie.

Wij vroegen om soms al lang bestaande knelpunten en situaties met overlast voor omwonenden met voorrang aan te pakken. Ook deze motie haalde het niet.

Een gezamenlijk met andere partijen ingediende motie voor een pilot met het afsluiten van de Valtherdijk voor doorgaand verkeer werd gelukkig wel aangenomen. Tot onze verbazing stemde Gemeentebelangen tegen.

Voor de situatie in Klijndijk (bewoners wilden de status van Erftoegangsweg voor Melkweg en Hoofdweg graag behouden, de gemeente wil de wegen inrichten als een Gebiedsontsluitingsweg) werden verschillende moties ingediend. Een echte oplossing kwam er nog niet maar de wethouder heeft toegezegd met de bewoners in gesprek te gaan. Wat ons betreft niet echt een bevredigende uitkomst.

De bewoners zijn al bijna 20 jaar met de gemeente in gesprek over de verkeerssituatie in Klijndijk, zonder bevredigende oplossing. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen..